Izložba Ivana Zenzerovića „Nutrina je pravi izgled svijeta“ u Kuli Svetog Martina

B. V.

02.07.2024.

Samostalna izlož­ba Ivana Zenzerovića nazi­va „Nutrina je pra­vi izgled svi­je­ta“ bit će otvo­re­na u subo­tu, 6. srp­nja u 19.30 sati u Kuli Svetog Martina u Bujama.

„Ovo je moja izlož­ba “Nutrina je pra­vi izgled svi­jet” (stih je to i misao veli­ke Vesne Krmpotić) koja bi se još mogla nazva­ti i meta­mor­fo­zom ludos­ti i mudros­ti u kaosu slo­bo­do­um­ne lju­bav­ne anar­hi­je, jer to je zapra­vo moja per­cep­ci­ja svi­je­ta“, navo­di autor.

Ivan Zenzerović rođen je 1973 godi­ne u Puli. Djetinjstvo, osnov­nu i sred­nju ško­lu je poha­đao u Bujama, a aka­dem­ski obra­zo­va­nim gra­đa­ni­nom nakon šta je diplo­mi­rao na Hotelijerskome fakul­te­tu u Opatiji. Slikarstvom se poči­nje bavi­ti da bi nutri­nu kao akril pre­nio na čvr­stu pod­lo­gu real­nos­ti i nji­me osta­vio trag i zapis o pus­to­lo­vi­ni koju zove­mo život.