Klasični i jazz koncerti, izložbe, radionice i tečajevi

Kulturno ljeto u Poreču

B. V.

01.07.2024.

Nakon što je fes­ti­val kul­tu­re živ­lje­nja Ekolo 6 od 11. do 18. lip­nja obi­lje­žio poče­tak ljet­ne sezo­ne u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč, dono­si­mo pre­gled boga­tog pro­gra­ma Kulturnog lje­ta u Poreču, nami­je­nje­nog Porečanima i nji­ho­vim gos­ti­ma. Pojedinačne i skup­ne izlož­be, kla­sič­ni i džez-kon­cer­ti viso­ke razi­ne, broj­ne kre­ativ­ne i obra­zov­ne radi­oni­ce, teča­je­vi i pro­gra­mi te osta­li scen­sko-izved­be­ni pro­gram i ovo­ga će lje­ta biti okos­ni­ca doga­đa­nja na kul­tur­noj sce­ni Poreča.

Kao i sva­ke godi­ne, dva će veli­ka i reno­mi­ra­na fes­ti­va­la u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč obi­lje­ži­ti ljet­ne veče­ri. Srijedu će pra­ti­ti rit­mo­vi dže­za u lapi­da­ri­ju Zavičajnog muze­ja Poreštine i u okvi­ru 29. sezo­ne Jazza u lapi­da­ri­ju, dok će pet­kom Eufrazijevu bazi­li­ku ispu­ni­ti vrhun­ska kla­sič­na glaz­ba uz 63. Koncerte u Eufrazijani.

Najavni kon­cert sezo­ne ovo­go­diš­njeg Jazza u lapi­da­ri­ju odr­žan je u okvi­ru fes­ti­va­la Ekolo 13. lip­nja, kada je ener­gi­čan ansambl JazzIstra Orchestra s Barbarom Munjas izveo anto­lo­gij­ska dje­la KUD Idijota u vlas­ti­tim džez-aran­žma­ni­ma i Poreču nedvoj­be­no pru­žio kon­cert za pamćenje.

Otvorenje sre­diš­nje sezo­ne 29. Jazza u lapi­da­ri­ju odr­žat će se u sri­je­du, 3. srp­nja od 21 sat s Tamara Obrovac Quartetom. Tamara Obrovac u sas­ta­vu s Matijom Dedićem, Žigom Golobom i Krunoslavom Levačićem za ovu pri­li­ku pred­sta­vit će album Nuvola, koje­mu su u ovoj godi­ni dodi­je­lje­ne čak tri nagra­de Porin. Ulaznice za kon­cert dos­tup­ne su na inter­net­skom rezer­va­cij­skom sus­ta­vu www.rezervacije-poup.hr ili na ula­zu u lapi­da­rij jedan sat pri­je počet­ka koncerta.

Sezona poreč­kog dže­za nas­ta­vit će se uz slje­de­ći, uvi­jek kva­li­te­tan i atrak­ti­van pro­gram: 10. srp­nja Zvjezdan Ružić pred­stav­lja pro­jekt Pianotron te je to ujed­no dru­gi i pos­ljed­nji kon­cert uz pla­ća­nje. Koncerti uz slo­bo­dan ulaz sli­je­de 24. srp­nja uz Pavle Miljenović Quintet koji izvo­di album Arrival; 31. srp­nja uz trio Zmaj Orko Star; 7. kolo­vo­za sli­je­di Aleksandar Dujin Orchestra s kon­cer­tom Put kroz san; 14. kolo­vo­za suvre­me­ni džez Jerko Jurin Kvarteta; 21. kolo­vo­za Branimir Gazdik Quintet uz siner­gi­ju raz­li­či­tih sti­lo­va, te 28. kolo­vo­za sezo­nu zatva­ra džez/hiphop kvar­tet Ivory Collective.

Otvorenje naj­sta­ri­jeg fes­ti­va­la kla­sič­ne glaz­be u Hrvatskoj, 63. Koncerata u Eufrazijani, odr­žat će se u petak, 5. srp­nja u 21 sat. Tada će nas­tu­pi­ti veli­čans­tve­ni Oktet violon­če­la s osam vrhun­skih svjet­skih i ino­zem­nih violon­če­lis­ta – Moniku Leskovar, Smiljana Mrčelu, Eldara Saparayeva, Laticu Anić, Alju Mandič, Gala Faganela, Petru Kušan i Jasena Chelfija, koji će poka­za­ti svu raskoš ovo­ga ins­tru­men­ta u punom sjaju.

Sljedeći petak, 12. srp­nja nas­tu­pit će Hrvatski gitar­ski kvar­tet, a 26. srp­nja sli­je­di nor­ve­ški pija­nist Håkon Austbø, koji već tre­ću godi­nu zare­dom gos­tu­je na Koncertima u Eufrazijani, što svje­do­či o nevje­ro­jat­noj priv­lač­nos­ti i sna­zi nje­go­ve izved­be koja publi­ku uvo­di u sasvim nadre­al­nu atmo­sfe­ru. Harmonikašica Mirjana Petercol s pija­nis­ti­com Vesnom Ivanović Ocwirk nas­tu­pa 9. kolo­vo­za, a 23. kolo­vo­za Ljetna ško­le gita­re Rhapsody guitar. Mladi zagre­bač­ki pija­nist Ivan Krpan nas­tu­pa 30. kolo­vo­za, dok će 9. ruj­na pose­ban kon­cert Poreču pri­ušti­ti mađar­ski Savaria Baroque Orchestra, cije­njen i reno­mi­ran orkes­tar koji će uz duo oper­nih pje­va­ča pred­sta­vi­ti pro­gram Harmonia caeles­tis – Baroque con­cert. Gala večer, koja je u proš­lo­go­diš­njoj kon­cert­noj sezo­ni uve­de­na kao poseb­na večer te je, ispra­će­na ova­ci­ja­ma, oprav­da­la svoj sta­tus, odr­žat će se 13. ruj­na. Završni kon­cert 63. Koncerata u Eufrazijani 27. ruj­na odr­žat će Zagrebački solis­ti, čime će se ujed­no i obi­lje­ži­ti 70 godi­na dje­lo­va­nja ovog naj­u­gled­ni­jeg hrvat­skog komor­nog ansambla.

Svi kla­sič­ni i džez-kon­cer­ti poči­nju u 21 sat, a cje­lo­ku­pan i deta­ljan pro­gram dos­tu­pan je na inter­net­skoj stra­ni­ci Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč (www.poup.hr).

Ljeto u galerijama

Ljeto je poče­lo i sve refe­rent­ne poreč­ke gale­ri­je – gale­ri­ja Zuccato, Mala gale­ri­ja i Istarska sabor­ni­ca, u pos­ta­vu ima­ju kva­li­tet­ne izlož­be, i to uz bes­pla­tan ulaz.

Likovno poreč­ko lje­to obi­lje­ži­lo je otvo­re­nje 64. Annala, skup­ne izlož­be suvre­me­ne umjet­nos­ti, ujed­no i naj­sta­ri­je u Hrvatskoj. Ova titu­la nosi veli­ku čast, ali i veli­ku odgo­vor­nost, koja je ove godi­ne pre­da­na kus­to­si­ca­ma Jerici Ziherl i Suzani Marjanić. One su obra­di­le temu živo­ti­nja u umjet­nos­ti, zbog čega ovo­go­diš­nji Annale nosi nas­lov Živjele živo­ti­nje! …a što bi živo­ti­nje rek­le o nama? Izložba u Istarskoj sabor­ni­ci doku­men­ti­ra suvre­me­nu umjet­nič­ku prak­su o živo­ti­nja­ma, našim naj­bli­žim Drugima, u antro­po­cen­trič­noj kul­tu­ri. Radove pred­stav­lja­ju auto­ri: Marina Abramović, Đanino Božić, Ines Matijević Cakić, Gundi Dietz, Rui Miguel Leitao Ferreira, Ivana Ožetski, Ivan Tripar, Hrvoje Cokarić, Tajči Čekada, Kruno Jošt, Šikuti Machine, Dan Oki, Davor Sanvincenti, Anna Spanlang, Bojan Šumonja, Saša Živković, Nikolina Butorac, Edgar Honetschläger, Ivana Filip, Igor Grubić, Bianca Kennedy i Zorana Unković.

Izložba će biti otvo­re­na u Istarskoj sabor­ni­ci do kra­ja kolo­vo­za, uz rad­no vri­je­me od 10 do 12 i od 18 do 21 sat, osim nedje­ljom i praznicima.

U Maloj gale­ri­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč otvo­re­na je izlož­ba Sve vode pri­pa­da­ju vodi umjet­ni­ce Sabine Damiani. Izložba pred­stav­lja umjet­nič­ko istra­ži­va­nje kojim umjet­ni­ca pje­ši­ce pra­ti tok rije­ke Verzasca (Švicarska) na putu od izvo­ra do mjes­ta gdje ula­zi u jeze­ro Lago Maggiore te usta­nov­lju­je cik­lič­nost mije­na i ono­ga zajed­nič­ko­ga u čovje­ku i zajed­ni­ca­ma, neo­vis­no o geograf­skom prostoru.

Izložba je otvo­re­na do 20. srp­nja uz rad­no vri­je­me od 10 do 12 i od 18 do 21 sat, osim nedje­ljom I praznicima.

U gale­ri­ji Zuccato do 27. srp­nja otvo­re­na je izlož­ba Paolo Patelli: Obojene povr­ši­ne 1964. – 1967., koju, uz Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč, orga­ni­zi­ra­ju Institut za istra­ži­va­nje avan­gar­de i Kolekcija Marinko Sudac.

Ova prva Patellijeva izlož­ba u Hrvatskoj pri­ka­zu­je mini­ma­lis­tič­ke geome­trij­sko-ana­li­tič­ke rado­ve iz 60-ih i 70-ih godi­na. Površina sli­ka istra­žu­je per­cep­ci­ju kroz izmje­nu obli­ka i poza­di­ne, koris­te­ći jed­nos­tav­ne geome­trij­ske for­me, pre­te­ži­to kru­go­ve, u ponav­lja­ju­ćim uzor­ci­ma kako bi se stvo­rio ritam i struktura.

Radno vri­je­me gale­ri­je je od 10 do 12 i od 19 do 22 sata, osim nedje­ljom i praznicima.

U okvi­ru važ­nih likov­nih doga­đa­nja neizos­tav­no je spo­me­nu­ti i Montraker, među­na­rod­nu stu­dent­sku kipar­sku ško­lu u Vrsaru, koja će se ove godi­ne u 34. izda­nju otvo­ri­ti 2. rujna.

Kreativno lje­to

Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč pri­pre­mi­la je niz radi­oni­ca i teča­je­va za kre­ativ­no, kva­li­tet­no i zabav­no lje­to. Ukupno pet radi­oni­ca i teča­je­va nami­je­nje­no je dje­ci raz­li­či­tih dob­nih sku­pi­na s ciljem poti­ca­nja kre­ativ­nos­ti, razvo­ja moto­rič­kih vje­šti­na, paž­nje, strp­lje­nja, kon­cen­tra­ci­je, ali i jača­nja osje­ća­ja samopouzdanja.

U uto­rak, 2. srp­nja u 17 sati odr­žat će se radi­oni­ca nazi­va Izradi ključ­no mjes­to!, nami­je­nje­na dje­ci od 8 do 13 godi­na. Kreativna radi­oni­ca za cilj ima izra­du drža­ča za klju­če­ve, pri­vje­sa­ka, meda­lja i dru­gih predmeta.

Tečaj crta­nja por­tre­ta odr­ža­vat će se od 1. do 4. srp­nja od 10 do 12 sati, a nami­je­njen je dje­ci od 12 do 18 godi­na, ujed­no i napred­ni­jim polaz­ni­ci­ma. U pro­gra­mu će se kroz četi­ri susre­ta foku­si­ra­ti na usa­vr­ša­va­nje teh­ni­ke crta­nja por­tre­ta olovkom.

Od 8. do 12. srp­nja, od 8 do 11 sati, odr­ža­vat će se likov­na radi­oni­ca kaši­ra­nja za dje­cu od 12 do 18 godi­na. Radionica uklju­ču­je zajed­nič­ki posjet izlož­bi Annale, ana­li­zu i raz­ra­du teme te likov­ne inter­pre­ta­ci­je kroz teh­ni­ku kaši­ra­nog papi­ra s ciljem stva­ra­nja veli­kog relje­fa koji će kra­si­ti foaje Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč.

Radionica kuki­ča­nja za dje­cu od 10 do 18 godi­na odr­žat će se 17. i 18. srp­nja od 18 do 19.30, na kojoj će se uči­ti osnov­nim teh­ni­ka­ma kuki­ča­nja, poti­ču­ći razvoj moto­rič­kih vje­šti­na, strp­lje­nja i fokusa.

Netom pred poče­tak nove škol­ske godi­ne orga­ni­zi­rat će se pro­gram Školski start, koji će pomo­ći ško­lar­ci­ma u razvi­ja­nju vje­šti­na za uspjeh i sna­la­že­nje u škol­skoj sva­kod­ne­vi­ci. Od 19. do 23. kolo­vo­za pro­gram će uklju­či­ti tri sku­pi­ne: pred­ško­lar­ce, dje­cu od 2. do 4. raz­re­da, te dje­cu od 5. do 8. raz­re­da. Ovo je ujed­no i jedi­ni pro­gram uz plaćanje.

Za sve radi­oni­ce i teča­je­ve broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen, a pri­ja­ve se pri­ma­ju putem pri­jav­ni­ce dos­tup­ne na inter­net­skoj stra­ni­ci Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč (www.poup.hr), gdje je i dos­tup­no više infor­ma­ci­ja. Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč pozi­va na pri­li­ku za kre­ativ­no i edu­ka­tiv­no ljeto.

Ostali pro­gra­mi

Najšarolikiji i naj­slo­bod­ni­ji fes­ti­val, Street art Poreč, odr­žat će se od 21. do 25. kolo­vo­za, i 24. godi­nu zare­dom zain­te­re­si­ra­ni­ma pru­ži­ti moguć­nost pred­stav­lja­nja vlas­ti­tog autor­skog i umjet­nič­kog stva­ra­laš­tva i izved­be. Natječaj za sudje­lo­va­nje je u tije­ku te ovim putem Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč pozi­va umjet­ni­ke na prijavu.

U tije­ku je i redo­van kino­pro­gram koji će i čita­vo lje­to u kinu Poreč dono­si­ti aktu­al­na film­ska ostva­re­nja i hito­ve kako za dje­cu tako i za odrasle.