Paralelni program uz izložbu „SúnPoíēsis“ u MSUI‑u

B. V.

08.07.2024.

U pros­to­ri­ma Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre u tije­ku je skup­na temat­ska među­na­rod­na izlož­ba „SúnPoíēsis: od Ego- do Eko-cen­triz­ma kroz umjet­nost / from Ego- to Eco-Centrism thro­ugh Art“ nas­ta­la u surad­nji s nje­mač­kom ins­ti­tu­ci­jom Kunsthalle Trier.

Uz edu­ka­tiv­ne pro­gra­me koji se orga­ni­zi­ra­ju u direk­t­noj surad­nji sa odgoj­no – obra­zov­nim usta­no­va­ma i koji­ma se sadr­žaj izlož­be pri­la­go­đa­va uzras­tu posje­ti­te­lja, za širu jav­nost orga­ni­zi­ra­na su dva struč­na vod­stva i pri­god­na temat­ska radionica.

STRUČNA VODSTVA

subo­ta 6./13. 07. 2024.

u 10.00 sati

U tra­ja­nju od šez­de­set minu­ta, 6. i 13. 07. 2024. s počet­kom u 10.00 sati povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i neza­vis­na kus­to­si­ca Sabina Oroshi odr­žat će struč­na vod­stva izlož­bom koja pre­ma svo­joj izvor­noj kon­cep­ci­ji kako sama isti­če “teži pot­vr­di­ti sve­pro­ži­ma­ju­ću nesi­gur­nost, pro­pa­da­nje i frag­men­ta­ci­ju naše stvar­nos­ti. Umjetnici pred­stav­lja­ju rado­ve koji se hva­ta­ju uko­štac s učin­ci­ma raz­dva­ja­nja u zajed­ni­ca­ma i eko­sus­ta­vi­ma, nagla­ša­va­ju­ći ide­ju sin­po­ezi­sa ili „pos­ta­ja­nja-sa.” Umjetnička dje­la odra­ža­va­ju raz­li­či­te onto­lo­gi­je i stvar­nos­ti, pri­tom nagla­ša­va­ju­ći među­za­vis­nost i među­po­ve­za­nost umjet­nos­ti, pri­ro­de i čovje­čans­tva te kre­ira­ju­ći tran­sfor­ma­tiv­ni pros­tor koji ospo­ra­va konven­ci­onal­ne per­cep­ci­je stvar­nos­ti i dopri­no­si uklju­či­vi­jem razu­mi­je­va­nju”. Uz rado­ve Nicole L’Huillier (Čile/Njemačka), Elene Victorie Pastor (Venezuela/Njemačka), Tijane Radenković (Slovačka), Robertine Šebjanič (Slovenija), Lane Stojićević (Hrvatska), Mirjane Vodopija (Hrvatska) i Silvia Vujičića (Hrvatska), a u kon­tek­s­tu zada­nog temat­skog okvi­ra te s ciljem dalj­njeg obo­ga­ći­va­nja pro­jek­ta pred­stav­lje­nog u Trieru, pul­ska eta­pa izlož­be nadi­la­zi njen prvot­ni gos­tu­ju­ći aspekt. Na ini­ci­ja­ti­vu Muzeja pro­ši­re­na je rado­vi­ma Ide Blažičko, Alexa Brajkovića, Gaie Radić i Dore Ramljak, regi­onal­nih umjetnica/ka mla­đe gene­ra­ci­je u čijem se foku­su pred­met­na tema­ti­ka jav­lja kao konstanta.

Izložba tra­je do 14. 07. 2024. i može se pogle­da­ti sva­kim danom osim pone­djelj­ka i blag­da­na od 10.00 do 21.00 sat.

TEMATSKA RADIONICA:

POVEZIVANJE GRADSKIH ZELENIH OAZA KROZ CIJANOTIPIJU

subo­ta, 13. 07. 2024.

u 11.00 sati

kon­cep­ci­ja i vod­stvo: Dora Ramljak

„Povezivanje grad­skih zele­nih oaza kroz cija­no­ti­pi­ju“, dvo­sat­na je temat­ska radi­oni­ca koja će se u pros­to­ri­ma Muzeja odr­ža­ti u subo­tu, 13. 07. 2024. od 11.00 do 13.00 sati u kon­tek­s­tu aktu­al­ne izlož­be “SúnPoíēsis: od Ego- do Eko-cen­triz­ma kroz umjetnost/from Ego- to Eco-Centrism thro­ugh Art”. Namijenjena je široj jav­nos­ti i lako pri­la­god­lji­va raz­nim dob­nim sku­pi­na­ma, a reali­zi­rat će se pod vod­stvom umjet­ni­ce mla­đe gene­ra­ci­je, Dore Ramljak.

CILJ RADIONICE:

Potaknuti polaz­ni­ke radi­oni­ce na raz­miš­lja­nje o važ­nos­ti zele­nih povr­ši­na u urba­nim sre­di­na­ma i nji­ho­vom pove­zi­va­nju u jedins­tve­nu zele­nu mre­žu koja dopri­no­si kva­li­te­ti živo­ta i oču­va­nju oko­li­ša, koris­te­ći teh­ni­ku cija­no­ti­pi­je za kre­ativ­no izra­ža­va­nje; foto­graf­skog pro­ce­sa koji daje sli­ku pre­poz­nat­lji­ve cijan pla­ve boje.

OPIS AKTIVNOSTI:

Polaznici  radi­oni­ce sa sobom dono­se ele­men­te iz pri­ro­de poput samo­nik­log bilja, vla­ti tra­ve, liš­ća, kamen­či­ća koje su pro­naš­li u svom omi­lje­nom par­ku ili zele­noj povr­ši­ni. Njima će se pos­lu­ži­ti kako bi podi­je­li­li svo­ja iskus­tva i pri­če veza­ne uz te pros­to­re. Također, mogu sni­mi­ti i foto­gra­fi­ju tih ele­me­na­ta koje će repro­du­ci­ra­ti kolaž­nom teh­ni­kom. Kroz teh­ni­ku cija­no­ti­pi­je s kojom će biti upoz­na­ti, polaz­ni­ci će stva­ra­ti umjet­nič­ke rado­ve ins­pi­ri­ra­ne done­se­nim ele­men­ti­ma iz pri­ro­de ili foto­gra­fi­ja­ma, te istra­ži­ti kako se te zele­ne povr­ši­ne mogu pove­za­ti u jed­nu cje­lo­vi­tu zele­nu grad­sku mrežu.

DORA RAMLJAK (r. 2001.) istra­žu­je krh­ku pri­ro­du mate­ri­ja­la i druš­tve­nih pre­dodž­bi, pri­da­ju­ći u svom radu važ­nost osje­til­noj per­cep­ci­ji svi­je­ta. Transdisciplinarna je umjet­ni­ca ško­lo­va­na za foto­gra­fa i dizaj­ne­ra koja spa­ja i rekons­tru­ira raz­li­či­te medi­je te poz­drav­lja moguć­nost stva­ra­nja mul­ti­dis­ci­pli­nar­nih i otvo­re­nih nara­ti­va. Demokratizacija i raz­mje­na zna­nja pred­stav­lja­ju srž nje­nog rada, a nje­na umjet­nič­ka prak­sa usmje­re­na je na oživ­lja­va­nje pro­je­ka­ta koji su pre­obli­ko­va­ni i pod utje­ca­jem su raz­li­či­tih kon­tek­s­ta i pro­to­ka vre­me­na. Socijalni rad, dugo­traj­no umjetničko/znanstveno istra­ži­va­nje, kao i rad usmje­ren na zajed­ni­cu omo­gu­ći­li su joj pro­ši­re­nje osob­ne prak­se izvan aka­dem­skih sfe­ra. U kon­tek­s­tu pred­met­ne izlož­be “SúnPoíēsis: od Ego- do Eko-cen­triz­ma kroz umjetnost/from Ego- to Eco-Centrism thro­ugh Art”, Dora Ramljak  pred­stav­lja se umjet­nič­kim radom pod nazi­vom „Growbox“, odnos­no pro­jek­tom koji spa­ja ins­ta­la­ci­ju, foto­gra­fi­ju (cija­no­ti­pi­ju na stak­lu)  i pros­tor­no iskustvo.

NAPOMENA:

U teh­ni­ci cija­no­ti­pi­je koris­te se kemi­ka­li­je koje će umjet­ni­ca / vodi­te­lji­ca radi­oni­ce osob­no nano­si­ti na pod­lo­gu dok polaz­ni­ci stva­ra­ju vlas­ti­tu kom­po­zi­ci­ju na pri­prem­lje­nu pod­lo­gu koris­te­ći ele­men­te iz pri­ro­de koje su poni­je­li sa sobom ili foto­gra­fi­je odnos­no nji­ho­ve kola­ži­ra­ne repro­duk­ci­je koje će moći izves­ti u sklo­pu radi­oni­ce. Sav mate­ri­jal potre­ban za radi­oni­cu osi­gu­ra­va Muzej.

Broj polaz­ni­ka radi­oni­ce je ogra­ni­čen. Prijave se zapri­ma­ju zaključ­no do 12. 07. 2024. na slje­de­ću mail adre­su: msui@msu-istre.hr.