Praizvedba „Žene himne“ Davora Špišića u režiji Roberta Raponje na pulskom Kaštelu

Priredio B. V. • Fotografije Manuel ANGELINI

01.07.2024.

Praizvedba dra­me „Žena him­na“ Davora Špišića u reži­ji Roberta Raponje odr­ža­na je u petak, 28. lip­nja, na pul­skom Kaštelu, a okup­lje­na publi­ka ju je ispra­ti­la dugim i snaž­nim aplauzom.

Ovim se sve­ča­nim, ali i dubo­ko emo­tiv­nim kaza­liš­nim činom Paula pl. Preradović, aus­trij­ska i hrvat­ska spi­sa­te­lji­ca, auto­ri­ca aus­trij­ske him­ne i unu­ka knji­žev­ni­ka Petra Preradovića na sim­bo­li­čan način vra­ti­la kući, u svo­ju Pulu. U Puli je ova hra­bra i ose­buj­na žena pro­ve­la dje­tinj­stvo i mla­dost, a grad s „božić­nom mor­skom uva­lom“ bio je nje­no emo­tiv­no, inte­lek­tu­al­no i umjet­nič­ko, život­no uto­či­šte. Upravo je život Paule Preradović (1887.- 1951.) temelj dra­me Davora Špišića, koji je za „Ženu him­nu“ nagra­đen 1. nagra­dom za dram­sko dje­lo „Marin Držić“ Ministarstva kul­tu­re i medi­ja za 2022. godi­nu. U svo­joj srži to je kaza­liš­na pri­ča koja otva­ra broj­na pita­nja o iden­ti­te­tu, eman­ci­pa­ci­ji, sna­zi žene, o umjet­nič­kom stva­ra­nju, o čež­nji za slo­bo­dom. Publika je u Puli na hrvat­skoj pra­izved­bi svje­do­či­la kaza­liš­nom upri­zo­re­nju vrhun­skog dram­skog tek­s­ta koji je pos­tav­ljen na sce­nu u pro­duk­ci­ji Teatra Fort Forno iz Bala, uz part­ner­stvo Istarskog narod­nog kaza­li­šta – Gradskog kaza­li­šta Pula, Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta Mostar, Udruženja “Intermezzo” iz Sarajeva i Austrijskog kul­tur­nog Foruma.

„U Paulinoj biogra­fi­ji, kao kroz dušu čudes­nog demi­jur­ga, fas­ci­nant­no se pre­la­ma­ju epo­he 19. i 20. sto­lje­ća. Raspad aus­tro­ugar­skog impe­ri­ja, dva veli­ka svjet­ska rata i pos­tra­tov­sko bez­na­đe pede­se­tih u Austriji, onaj su povi­jes­ni bac­k­gro­und na kojem se odvi­ja bur­na Paulina intim­na his­to­ri­ja. Kao žene i kao umjet­ni­ce. Društva u koji­ma je Paula rođe­na i sta­sa­la, od dje­vo­jaš­tva do zre­los­ti, domi­nant­no su muška zatvo­re­na druš­tva s hije­rar­hi­jom moći u kojoj za žene real­no nije bilo mjes­ta. U tak­voj kons­te­la­ci­ji, nje­zi­na ljud­ska i stva­ra­telj­ska sna­ga pro­kr­či­la je put. Kao istin­ska vjer­ni­ca, ima­la je u sebi dubo­ko usa­đe­no osje­ća­nje prav­de i ljud­skos­ti, zato se u odsud­nom tre­nut­ku i naš­la na pra­voj stra­ni povi­jes­ti, pru­ža­ju­ći otpor nacis­tič­koj vla­da­vi­ni zla. Drama „Žena him­na” pose­ban akcent daje pita­nji­ma iden­ti­te­ta. Kako je Paula u sebi nosi­la mul­ti­et­nič­ke iden­ti­te­te (sla­ven­ske i ger­man­ske; medi­te­ran­ske, bal­kan­ske i sred­njo­europ­ske), ta se boga­ta činje­ni­ca reflek­ti­ra­la do srži nje­zi­nog bit­ka. Priču o Pauli dra­ma dis­per­zi­ra na sud­bi­ne kvar­te­ta žena: Paule, nje­zi­ne maj­ke Helene, nacis­t­ki­nje Gerde i Ukrajinke Irine. Ogoljena i komor­na u for­mi, dra­ma isto­dob­no šalje epske sig­na­le, bara­ta­ju­ći iskus­tvi­ma Brechtova teatra i Fassbinderovog osje­ća­nja intime.

Naposljetku, iako se bavi juna­ki­nja­ma i zbi­va­nji­ma iz proš­los­ti, dra­ma “Žena him­na“ ite­ka­ko govo­ri o Europi danas. Krugovi goto­vo iden­tič­nih sum­nji, des­truk­ci­ja i nada, ispi­su­ju i našu sadaš­nji­cu, ali i otva­ra­ju nadu i vje­ru u sna­gu umjet­nos­ti.“, zapi­sao je uz rad na pred­sta­vi Davor Špišić, koji je bio i u ulo­zi dramaturga.

Za „Ženu him­nu“ je reda­telj Robert Raponja, Puljanin s osječ­kom adre­som, oku­pio sja­jan žen­ski glu­mač­ki ansambl: u ulo­zi Paule čiji buran život pra­ti­mo od dje­tinj­stva u Puli do smr­ti u Beču, bila je bri­ljant­na Monika Duvnjak, talen­ti­ra­na mla­da osječ­ka glu­mi­ca. Svojom poja­vom na sce­ni u ulo­ga­ma Majke i Oca zadiv­lju­je glu­mač­ka hero­ina Selma Alispahić, prva­ki­nja sara­jev­skog kaza­li­šta SARTR (Sarajevski rat­ni teatar), koju šira publi­ka poz­na­je i po ulo­zi u fil­mu “Obrana i zašti­ta” Bobe Jelčića, dobit­ni­ca pres­tiž­ne nagra­de “Actor of Europe” za naj­bo­lju glu­mi­cu Europe 2019. U ulo­zi Irine isto­dob­no tan­ko­ćut­na, njež­na i moć­na je prva­ki­nja dra­me osječ­kog Hrvatskog narod­nog kaza­li­šta Anita Schmidt, a dubo­ko poni­ru­ći u ulo­gu Gerde na sce­ni sja­ji Katica Šubarić, višes­tru­ko nagra­đi­va­na glu­mi­ca iz Osijeka, koja je i dobit­ni­ca Nagrade hrvat­skog glu­mi­šta 2023.godine.

Posebno mjes­to u pred­sta­vi ima ambi­jen­tal­na, ins­pi­ra­tiv­na glaz­ba i dizajn zvu­ka Antonije Pacek, skla­da­te­lji­ce koja živi nado­mak Beča. Ona je i svo­jim čarob­nim kla­vir­skim kon­cer­tom uve­la publi­ku u atmo­sfe­ru pred­sta­ve. Između osta­log, izve­la je i dje­la sa svog nedav­no objav­lje­nog albu­ma „Night“ čije su neke od sklad­bi tako­đer dio pred­sta­ve. Govoreći o nas­tan­ku glaz­be za „Ženu him­nu“ Antonija Pacek kaže da joj je tekst već s prvim čita­njem dubo­ko ušao pod kožu te je glaz­bom opi­sa­la emo­ci­je koje nosi ova dubo­ko pro­živ­lje­na kaza­liš­na pri­ča. Atmosferu pro­to­ka vre­me­na koju sup­til­no dono­si  „Žena him­na“ pro­fi­nje­no opi­su­ju i kos­ti­mi Desanke Janković, kao i decent­na sce­no­gra­fi­ja Jasmine Pacek i svje­tla koje je obli­ko­va­la Anđela Kusić. Čaroliji cije­le atmo­sfe­re, narav­no, dopri­no­si pros­tor pul­skog Kaštela, budu­ći da se pred­sta­va igra u ambi­jen­tu naj­ljep­šeg pogle­da na grad za koju Raponja isti­če i da je i naj­ljep­ša pul­ska kaza­liš­na pozor­ni­ca. Umjetnički savjet­nik u pred­sta­vi je Dragan Komadina, pro­du­cen­ti­ca Jasminka Mesarić, a asis­tent reda­te­lja Davor Tarbuk.

Među broj­nim uzva­ni­ci­ma na pre­mi­je­ri bili su direk­to­ri­ca Austrijskog kul­tur­nog foru­ma Marina Chrystoph, umjet­nič­ki direk­tor HNK‑a Mostar Dragan Komadina, vodi­telj Udruženja “Intermezzo” iz Sarajeva Damir Fazlagić, glu­mac Boris Svrtan, reda­telj Želimir Mesarić i broj­ni drugi.