Sve je spremno za 71. Pulski filmski festival

B. V.

10.07.2024.

Ovogodišnji, 71. Pulski film­ski fes­ti­val bit će sve­ča­no otvo­ren u čet­vr­tak, 11. srp­nja svjet­skim pre­mi­je­ra­ma novih fil­mo­va Rajka Grlića i Nevija Marasovića, a večer zatva­ra tulum uz DJ Kovača u Domu hrvat­skih branitelja.

U čet­vr­tak, 11. srp­nja u 18 sati otva­ra se Festivalski cen­tar u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja nakon čega u obliž­njem Istarskom narod­nom kaza­li­štu, kao uvod u otva­ra­nje 71. Festivala, u 19 sati zapo­či­nje sve­ča­na pre­mi­je­ra roman­tič­ne dra­me “Šlager” Nevija Marasovića s Lanom Barić i Jankom Popovićem Volarićem u nas­lov­nim ulogama.

„Pred Arenom nas pre­dve­čer već tra­di­ci­onal­no doče­ku­je Puhački orkes­tar Grada Pule, sli­je­di sve­ča­no otva­ra­nje koje će vodi­ti Ida Prester, poz­dra­vit ćemo broj­ne fil­ma­še koji će pro­ći ispred Arene, a od 22 sata gle­da­mo svjet­sku pre­mi­je­ru roman­tič­nog tri­le­ra Rajka Grlića “Svemu dođe kraj” sa Živkom Anočićem i Jelenom Đokić u glav­nim ulo­ga­ma. Nakon film­skog pro­gra­ma seli­mo u Festivalski cen­tar u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja gdje od 23 sata zapo­či­nje tulum uz DJ Kovača. Ulaznice za sve­ča­no otva­ra­nje u Areni može­te kupi­ti onli­ne ili na info pun­k­tu na Giardinima“, navo­de orga­ni­za­to­ri iz Pula Film Festivala.

Program fes­ti­va­la