Poziv za sudjelovanje na Ex Tempore MedulinArt‑u

01.08.2014.

[lang_hr]Udruga MedulinArt pozi­va sve puno­ljet­ne sli­ka­re ama­te­re da se pri­ja­ve i sudje­lu­ju na III. sli­kar­skom Ex Tempore MedulinArtu u Medulinu.[/lang_hr]

[lang_hr]U čet­vr­tak, 14. kolo­vo­za od 9 do 13 i od 19 do 21 na medu­lin­skoj pla­ci u gale­ri­ji Loža peča­ti­rat će se plat­na ili dru­ge pod­lo­ge, ne više od tri koma­da po oso­bi i ne veće od 80x100cm. Upisnina je 30kn bez obzi­ra na broj platna.[/lang_hr]

[lang_hr]Izbor teh­ni­ke je slo­bo­dan, a tema je Tradicija i bašti­na Medulina.[/lang_hr]

[lang_hr]Uokvireni i nepot­pi­sa­ni rado­vi bit će izlo­že­ni uzduž Rive u Medulinu 16. kolo­vo­za, kada će tije­kom dana struč­na komi­si­ja pro­ci­je­ni­ti rado­ve. Novčane nagra­de dodje­lju­ju Općina Medulin, Turistička zajed­ni­ca Općine Medulin i MedulinArt, a pre­dvi­đe­ne su i spon­zor­ske nagra­de.[/lang_hr]

[lang_hr]U sklo­pu mani­fes­ta­ci­je odr­žat će se pri­god­ni sajam i nas­tup pre­poz­nat­lji­ve, nagra­đi­va­ne medu­lin­ske kla­pe Škerac. U slu­ča­ju kiše mani­fes­ta­ci­ja se odga­đa za idu­ći vikend.[/lang_hr]

exlogo2014-02

Izvor

Slika