IV. Ex Tempore MedulinArt

06.08.2015.

Udruga MedulinArt pozi­va sve puno­ljet­ne sli­ka­re ama­te­re da sudje­lu­ju na IV. sli­kar­skom ex tem­po­re MedulinArt. Tema je “Medulin u tre­nut­ku”, a teh­ni­ka je slobodna.

Screen Shot 2015-08-06 at 09.29.55

Podloge će bit peča­ti­ra­ne u čet­vr­tak, 13. kolo­vo­za,  u medu­lin­skoj gale­ri­ji Loža od 9 do 13 i od 19 do 21 sat. Predviđene su kako nov­ča­ne tako i spon­zor­ske nagrade.

Izvor