Sudjeluj na Summer Sessions rezidencijalnom programu

19.04.2016.

Udruga Metamedij iz Pule pozi­va umjet­ni­ke na začet­ku kari­je­re koji se bave novim medi­ji­ma i ino­va­tiv­nim umjet­nič­kim prak­sa­ma da se jave na poziv za sudje­lo­va­nje na Summer Sessions rezi­den­ci­jal­nom programu.

Summer Sessions je među­na­rod­ni rezi­den­ci­jal­ni pro­gram u kojem orga­ni­za­ci­je spon­zo­ri­ra­ju umjet­ni­ke iz nji­ho­ve zem­lje za odla­zak u neku ino­zem­nu orga­ni­za­ci­ju kako bi tamo razvi­ja­li svoj pro­jekt. Rezidencija tra­je otpri­li­ke 8 tje­da­na u peri­odu od 15. lip­nja do 30. ruj­na 2016.

 Potpora izno­si 3.000 eura. Rok za pri­ja­vu je 16. svib­nja 2016.

Upute za prijavu_Summer Sessions

Više infor­ma­ci­ja na: udru­ga Metamedij i contact@metamedia.hr

ilustracija-noel mirković

Ilustracija – Noel Mirković