Promocije monografije o djelu Borisa Domagoja Biletića

13.05.2016.

U pone­dje­ljak, 16. svib­nja u Puli će se na dva raz­li­či­ta mjes­ta u raz­li­či­to vri­je­me odr­ža­ti pro­mo­ci­ja jed­ne jedins­tve­ne knji­ge. Riječ je o mono­graf­skom izda­nju zagre­bač­ke Naklade Ceres pod nazi­vom “U zna­ku Kairosa: knji­žev­na kri­ti­ka o dje­lu Borisa Domagoja Biletića” . Knjiga sadr­ži 37 refe­rent­nih tek­s­to­va o do sada, u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu, objav­lje­nim knji­ga­ma ovog ugled­nog istar­skog i hrvat­skog knji­žev­ni­ka te istak­nu­tog kul­tur­nog djelatnika.

Lužina-U-znaku-KairosaPrvo pred­stav­lja­nje bit će na Sveučilištu Jurja Dobrile u pone­dje­ljak u 12h, a dru­go će se pred­stav­lja­nje odr­ža­ti u zavi­čaj­noj knji­ža­ri Petit nave­čer u 19h. O knji­zi će, uz auto­ra, na obje loka­ci­je govo­ri­ti ugled­ni znans­tve­ni­ci i knji­žev­ni­ci i to: dra­ma­tur­gi­nja Jelena Lužina koja pot­pi­su­je i uvod izda­nja, Valnea Delbianco, na sve­uči­liš­nom pred­stav­lja­nju pri­dru­žit će im se još i Milorad Stojević, Aldo Kliman te Klara Buršić-Matijašić, dok će u večer­njem pro­gra­mu u Kandlerovoj uli­ci o svo­joj dugo­go­diš­njoj surad­nji s Biletićem uz Lužinu i Delbianco svje­do­či­ti i Goran Filipi te Daniel Načinović.

“Knjige ovo­ga tipa ne sas­tav­lja­ju se odveć čes­to ali su, zato, intri­gant­ne uvi­jek i bez ostat­ka. Ne samo zarad svo­jeg evi­dent­no reka­pi­tu­lar­nog karak­te­ra (koji, daka­ko, podra­zu­mi­je­va i odgo­va­ra­ju­ću estet­sku  pro­sud­bu opu­sa što ga refe­ri­ra­ju), već i zato jer  – sli­je­dom nače­la pars pro toto – sažim­lju jed­no raz­dob­lje neda­le­ke knji­žev­ne povi­jes­ti. Koja se, čita­na i tuma­če­na raz­li­či­tim oči­ma, vidi ne samo druk­či­je, već i bolje. Točnije i auten­tič­ni­je. U Biletićevu je slu­ča­ju riječ o čak 26 pari oči­ju!” piše Jelena Lužina u uvo­du ove knji­ge koja sadr­ži tek­s­to­ve 26 auto­ra i auto­ri­ca (među koji­ma su i Milan Rakovac, Luko Paljetak, Tonko Maroević, Ante Stamać, Miroslav Šicel, Miroslav Mađer, Božica Pažur…). U tim tek­s­to­vi­ma, napi­sa­nim i tiska­nim izme­đu 1990. i 2013./2014. godi­ne auto­ri valo­ri­zi­ra­ju zna­ča­jan Biletićev dopri­nos kor­pu­su suvre­me­ne hrvat­ske književnosti.

 

sidebar_boris2Boris Domagoj Biletić rođen je 1957. u Puli. Prvim knji­žev­nim rado­vi­ma jav­lja se u kul­t­nom pul­skom časo­pi­su “Istarskom borcu/Iboru” 1970-ih. Iza nje­ga je 20-ak objav­lje­nih i hva­lje­nih knji­ga, prvens­tve­no poezi­je, ali, kako isti­če Jelena Lužina, on je i „iznim­no ozbi­ljan povjes­ni­čar knji­žev­nos­ti, knji­žev­ni kri­ti­čar, ese­jist, publi­cist, žes­tok pole­mi­čar, u mla­dos­ti sigu­ran pre­vo­di­telj, ured­nik… I ni jed­nim se, ali ni jed­nim od ovih pos­lo­va nikad nije bavio “usput­no”. Biletić je uvr­šten u mno­ge anto­lo­gi­je te je dobit­nik broj­nih nagra­da među koji­ma se isti­ču: nagrada/plaketa Sv. Kvirina za uku­pan dopri­nos hrvat­skom pjes­niš­tvu (2012.), nagra­da “Tin Ujević” za pjes­nič­ku knji­gu “Radovi na nekropoli”(1997.) te Red Danice hrvat­ske s likom Marka Marulića  za knji­žev­ni rad i kul­tur­nu djelatnost(1996.). Kao više­go­diš­nji i aktu­al­ni pred­sjed­nik Istarskog ogran­ka Društva hrvat­skih knji­žev­nik te ured­nik ugled­nog časo­pi­sa „Nova Istra“ zas­lu­žan je za objav­lji­va­nje mno­gih auto­ra, kako onih već afir­mi­ra­nih, tako i nekih novih ime­na. Upravo je Biletićeva odgo­vor­nost da od zabo­ra­va saču­va one koji su nam u knji­žev­nos­ti pret­ho­di­li, kao i nje­gov nese­bič­ni anga­žman da otvo­ri vra­ta novim, mla­dim knji­žev­nim sna­ga­ma snaž­na odli­ka ovog neumor­nog knji­žev­ni­ka i kul­tur­nog dje­lat­ni­ka koje­mu kako istar­ska, tako i hrvat­ska knji­žev­na sce­na mno­go duguju.

Tekst: Natalija Grgorinić, Ognjen Rađen 
Fotografije