XXVI. Susret čakavskih pjesnika – Verši na šterni

05.06.2019.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč i Općina Vižinada orga­ni­zi­ra­ju XXVI. Susret čakav­skih pjes­ni­ka – Verši na šter­ni i pro­mo­ci­ju isto­ime­ne zbir­ke pje­sa­ma, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 8. lip­nja  u 19 sati u Vižinadi.

Nakon pro­ve­de­nog natje­ča­ja za nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni, 282 pje­sme pri­ja­vi­lo je 105 auto­ra iz Zagreba, Gračišća, Kršana, Poreča, Grožnjana, Svetog Lovreča, Vižinade, Pule, Ližnjana, Kaštelira, Barbana, Optrlja, Smoljanci, Maršani, Vodnjana, Buja, Buzeta, Umaga, Klarići, Perini, Potpićna, Žminja, Labina, Pazina, Tinjana, Zamaska, Lovrana, Kašćerge, Vrbnika, Rovinja, Sošići, Heki, Trgetari, Medulina, Rijeke, Opatije, Matulji, Plomina, Marcani, Orihi, Malog Lošinja, Raba, Mošćeničke Drage, Zadra, Splita, Šolte, Makarske, Vele Luke, Milne na Braču te Visa.

Ovogodišnja izbor­ni­ca i rece­zen­ti­ca, pjes­ni­ki­nja prof. Nada Galant, iza­bra­la je njih 62, čiji su rado­vi uvr­šte­ni u XXVI. pjes­nič­ku zbir­ku „Verši na šter­ni“. Nada Galant, nagra­đi­va­na pjes­ni­ki­nja, auto­ri­ca je zbir­ki poezi­je: Uroki ruok, Hćeri Evine, Neka buo, Uozlji d.o.o. i Koluori, žuh­ko. Članica je Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka. Zastupljena je u gra­fič­ko-poet­skoj mapi Istarski rukopisi/Caligrafie istri­ane, anto­lo­gi­ja­ma Istarska pje­sma­ri­ca, I ča i što i kaj, Ulaz u večer­nju svje­tlost, Draga nan je zem­lja, Čakavsko pjes­niš­tvo XX. sto­lje­ća, Ča vrh Arbe i Žavajon te u pjes­nič­kim pano­ra­ma­ma Seljanski susre­ti i Verši na šter­ni. Višestruko je nagra­đi­va­na na među­na­rod­nom natje­ča­ju za dija­lek­tal­nu poezi­ju Histria, godi­ne 2007. dobit­ni­ca je Nagrade Općine Žminj, 2009. Nagrade „Drago Gervais“ te 2010. Nagrade „Mate Balota“.

Program doma­ći­na, Općine Vižinada, zapo­či­nje u Centru za posje­ti­te­lje Maraston, u 18.30 sati otvo­re­njem izlož­be naj­bo­ljih foto­gra­fi­ja s natje­ča­ja “Male ruke-Vele ruke” u orga­ni­za­ci­ji odbo­ra akci­je “Općina Vižinada pri­ja­telj dje­ce”, Općine Vižinada i Studija Sonda.

U 19 sati oko Battistelline šter­ne oku­pit će se pjes­ni­ci zas­tup­lje­ni u zbir­ci koji će kazi­va­ti svo­je sti­ho­ve. Ovogodišnji sudi­oni­ci pjes­nič­kog susre­ta su: Vanesa Aničić, Iris Aničić Bogi, Elis Baćac, Eđidija Baldini, Izabela Bilić-Rovis, Nerina Blašković Saulig, Dubravka Borić, Rita Brgić Stokić, Avelina Damijanjević Draguzet, Sanja Depikolozvane, Nadija Disiot, Drago Draguzet, Davor Dužman, Ivona Džimbeg, Nevenka Erman, Silvija Faraguna, Jelica Fiorido, Davorka Flego, Ivan Gaćina, Vladimiro Gagliardi, Dragan Gortan, Branka Grakalić, Živka Kancijanić, Boris Kazija, Alvijana Klarić, Josip Klarić, Denis Kontošić, Anđelka Korčulanić, Marija Kovač, Denis Kožljan, Nevia Kožljan, Dheeba Kožljan Škabić, Fedora Kraljić, Ana Krnjus, Dobrila Kuzmić, Tonka Lovrić, Vedran Majcan, Marija Maretić, Ida Marković, Vesna Milan, Neda Milenkovski, Cvjetana Miletić, Tomislav Milohanić Slavić, Daniel Mohorović, Drago Orlić, Ina Padovan, Nensi Pereša Licul, Marija Peruško, Vesna Petrić Terzić, Goran Prodan, Irene Radoš, Rina Repanić Gotal, Luka Skorić, Marija Sošić, Vlasta Sušanj – Kapićeva, Vanja Škrobica, Loreta Ukota, Nevenka Uljanić, Đermano Vitasović, Masimo Vladić, Josip Vretenar i Marica Žanetić Malenica.

Organizator mani­fes­ta­ci­je i izda­vač zbir­ke je Gradska knjiž­ni­ca Poreč. Ovogodišnje likov­no rje­še­nje pot­pi­su­je aka­dem­ska sli­ka­ri­ca Vera Kos Paliska, a gra­fič­ko rje­še­nje i obli­ko­va­nje povje­re­no je Enriki Vežnaver Vidović iz stu­di­ja „na bro­ju 8“.

Domaćin i suor­ga­ni­za­tor susre­ta je Općina Vižinada, a pokro­vi­te­lji mani­fes­ta­ci­je su Grad Poreč, Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru te Ministarstvo kul­tu­re Republike Hrvatske.

U slu­ča­ju kiše cje­lo­kup­ni pro­gram odr­žat će se u Domu kul­tu­re Vižinada.

Priredio B. V.