Prvi književni “Kviz među koricama” u Klubu-knjižari Giardini

23.10.2019.

Ekipa Kluba-knji­ža­re Giardini 2 odva­ži­la se uplo­vi­ti u kvi­za­ške vode prvim knji­žev­nim “Kvizom među kori­ca­ma” na čelu s iskus­nom kape­ta­ni­com Sandrom Vanjak koji će biti odr­žan u sri­je­du, 30. lis­to­pa­da s počet­kom u 20 sati.

„U moru općih i spe­ci­fič­nih kvi­zo­va, glaz­be­nih, film­skih, fanov­skih, nabri­ja­nih i opu­šte­nih, knji­žev­ni je kviz rijet­ki ulov. Poslastica mje­se­ča­ra koji zara­nja­ju u naj­dub­lje kut­ke knji­ža­ra i knjiž­ni­ca, zav­la­če se u naj­u­da­lje­ni­je špi­lje kako bi osta­li nasa­mo s pro­na­đe­nim bla­gom. Sandra Vanjak nam je pri­pre­mi­la rutu koja će odu­še­vi­ti i iskus­ne kvi­zo­lov­ce, a koju mogu pra­ti­ti i mali od palu­be. Povodom sre­br­nog pira Sajma knji­ge u Istri, Sandra će nas pro­ves­ti kroz sajam­sku proš­lost, živo­te i dje­la pisa­ca koji su posje­ti­li Sajam tije­kom 25 godi­na, a čija naj­bo­lja lite­rar­na ostva­re­nja može­te pro­na­ći u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2. Kako bis­te se pri­pre­mi­li za ovu neo­bič­nu avan­tu­ru pra­ti­te doga­đaj na kojem ćemo obja­vi­ti popis auto­ra. Predviđene su eki­pe od 2 – 4 hra­brih mornara/ica do popu­nje­nja kapa­ci­te­ta, a pri­ja­vi­ti se može­te mailom, putem inbox‑a na Facebooku, na zidu even­ta ili dola­skom u knji­ža­ru – kako vam dra­go! Kako bi pobje­da bila sla­đa, a poraz što bez­bol­ni­ji, pri­pre­mi­li smo nagra­de za prvo i pred­zad­nje mjes­to, narav­no – u knji­ga­ma“, poru­ču­ju organizatori.

Priredio B. V.