Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini – Verši na šterni

03.02.2021.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč ras­pi­sa­la je natje­čaj za pje­sme na čakav­šti­ni – Verši na šter­ni te pozi­va auto­re da poša­lju svo­je nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme na čakav­šti­ni (naj­vi­še tri), naj­kas­ni­je do 28. velja­če, izme­đu kojih će struč­ni izbor­nik oda­bra­ti one koje će se tiska­ti u XXVIII. zbir­ci pje­sa­ma “Verši na šterni”.

Pjesmama tre­ba pri­lo­ži­ti ispu­nje­ni pri­jav­ni obra­zac koji se može pre­uze­ti na mrež­noj stra­ni­ci www.knjiznicaporec.hr. Pjesme, uz pri­jav­ni obra­zac, tre­ba dos­ta­vi­ti u elek­tro­nič­kom obli­ku na gradska@knjiznicaporec.hr.

Autori iza­bra­nih pje­sa­ma sudje­lu­ju na XXVIII. susre­tu čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 12. lip­nja u Vižinadi.

Priredio B. V.