Zbor Praksa: 9. rođendan i promocija 2. albuma

B. V.

28.02.2023.

Zbor Praksa pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne da im se pri­dru­že za kon­cert povo­dom Međunarodnog dana žena, 9. rođen­da­na te pro­mo­ci­je 2. albu­ma zbo­ra u sri­je­du, 8. ožuj­ka u 17.30 sati ispred pros­to­ra isto­ime­ne zadru­ge u Puli.

„Zbor dje­lu­je nepre­kid­no od 2014. godi­ne. Kroz pje­smu nje­gu­je anti­fa­šis­tič­ke vri­jed­nos­ti, pje­sma­ma koje isti­ču druš­tve­ne raz­li­ke današ­njeg druš­tva, klas­nu soli­dar­nost te nadi­la­že­nje naci­onal­nih bari­je­ra. Takve su pje­sme sto­lje­ći­ma slu­ži­le osna­ži­va­nju obes­prav­lje­nih te dava­nju poti­ca­ja za pra­ved­ni­ji život. Od osnut­ka zbo­ra, u ožuj­ku 2014. godi­ne, bro­ji­mo pre­ko sto nas­tu­pa u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Italiji, Austriji, Francuskoj, Švedskoj i Španjolskoj“, poru­ču­ju iz Prakse.

Ovom pri­li­kom, odr­žat će se i pro­mo­ci­ja dru­gog stu­dij­skog albu­ma zbo­ra nazi­va “Praksa pjeva/canta le Mondine”, album posve­ćen rad­ni­ca­ma riži­nih polja počet­kom proš­log sto­lje­ća, koje su svo­jom upor­noš­ću i nepot­kup­lji­voš­ću prve izbo­ri­le za 8 rad­nih sati i bolje uvje­te rada.

Urednica nosa­ča zvu­ka je vodi­te­lji­ca zbo­ra Edna Strenja Jurcan. Snimljeno u siječ­nju 2022. godi­ne, u rad­noj sobi Pionir – Rojc. Za sni­ma­nje, mix i edi­ting zas­luž­ni su Edi Cukerić i Branko Crnogorčić.