Novinarstvo je otišlo u vražju mater još dok smo mi radili Feral

Pulski fokus: Boris Dežulović na 16. Monte Libriću

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

29.05.2023.

U novom pro­gra­mu ovo­go­diš­njeg, 16. Festivala dje­čje knji­ge, Monte Librić, nazi­va Klub na Libriću, 25. svib­nja gos­to­vao je Boris Dežulović i u opu­šte­nom raz­go­vo­ru s Ivankom Mazurkijević govo­rio o knji­žev­nos­ti, novi­nar­stvu i svo­joj prvoj knji­zi za djecu.

Program Kluba knji­ža­ra Giardini 2 zamiš­ljen je kao por­tret auto­ra – glaz­be­ni­ka, novi­na­ra, pisa­ca – koji su se okre­nu­li dje­čjoj knji­žev­nos­ti i nami­je­njen je nešto sta­ri­joj publi­ci Librića, a poka­zao se baš pogo­đe­nim i polu­čio velik inte­res publike.

Dežulović je na Librić sti­gao s tek izda­nom knji­gom za dje­cu i mla­de, ali i odras­le, nazi­va „Život i sno­vi­đe­nja neus­tra­ši­vog žoha­ra Zaštomira“ za koju je ilus­tra­ci­je radio Damir Urban. Knjigu je izdao Ex Libris, a dizaj­ner je Damir Bralić.

Radi se o pre­kras­noj, zlat­noj knji­zi i žoha­ru koji se zove Teslomir, ali susre­će prezrene.

„Ideja za knji­gu nije toli­ko sta­ra ali ide­ja za pri­ču je. Naime, kao kli­nac čita­ju­ći Ezopove bas­ne i osta­lu dje­čju lite­ra­tu­ru, uvi­jek mi je bilo kri­vo zato što su te male bube zapos­tav­lje­ne, njih nit­ko ne voli. Tako da sam uvi­jek imao ide­ju napi­sa­ti pri­ču o tim prez­re­ni­ma, uši­ma, krpe­lji­ma i osta­lim buba­ma. Nitko ih ne voli, čak ih se i boje. Zato se to nji­ho­vo ple­me tako i zove“, rekao je Dežulović.

Teslomir se zbog toga uzru­ja, naime, lju­di se ne bolje toli­ko čak ni lavo­va, koli­ko buba.

Mazurkijević ga je upi­ta­la ne bavi li se čitav život prez­re­ni­ma? Posebice, kad se gle­da čita­va nje­go­va kari­je­ra una­zad, a duga je već oko 30 godina.

„Pa je i spa­dam u prez­re­ne, ja sam u nekoj našoj stvar­nos­ti žohar, lju­di me, kao i prez­re­ne, pre­zi­ru. Moj junak Žohamir mis­li da lju­di mrze žoha­re i onda otkri­va da ih se lju­di boje, kao i mene. No, ja u tome uži­vam“, izja­vio je.

Voli davati otkaze

Mazurkijevć je pita­la je li dois­ta isti­na da voli dava­ti otka­ze. „Je, volim dava­ti otka­ze. Ja sva­kom pre­po­ru­ču­jem dati bar pet otka­za u živo­tu. Uvijek mi je nakon toga bilo bolje iako nikad nisam imao plan B“, izja­vio je dodav­ši kako je uvi­jek davao otka­ze u afek­tu, bije­su, a nekad ih je i dobivao.

Razgovor se, daka­ko, vodio i o Feralu, u kojem su se pisa­li iro­nij­sko sar­kas­tič­ni tek­s­to­vi i saču­va­li im, kako je rekao, zdra­vi razum.

„Mi nismo išli s tom ide­jom, samo smo radi­li novi­ne, ništa više i ništa manje. Ipak, mno­gi lju­di su nam govo­ri­li da im je Feral spa­sio život jer su, čita­ju­ći ga, shva­ti­li da nisu sami. Naime, lju­di su u pra­vi­lu mis­li­li da su ludi jer je sve oko njih gorje­lo u mrž­nji i naci­ona­liz­mu, a čita­ju­ći Feral shva­ti­li su da ima još tak­vih kao što su oni, koji se u tome ne sna­la­ze. To smo čuli jako puno puta na svih pet kon­ti­ne­na­ta“, ispri­čao je Dežulović.

Na pita­nje osje­ća li obo­ža­va­nje, rekao je da više od toga osje­ća pri­ja­telj­stvo od stra­ne mnogih.

Za nje­ga nije bilo stra­ha iako su to bile godi­ne kad se nije baš bilo jed­nos­tav­no izra­ža­va­ti: „Nisam se bojao, ne zbog hra­bros­ti već zato što smo bili klin­ci, ima­li smo tek nešto više od 20 godi­na. Radili smo taj posao pošte­no, iz dro­ba, što bi mi u Dalmaciji rek­li i nismo bili svjes­ni real­ne opas­nos­ti, tek smo je pos­ta­li svjes­ni kra­jem rata kad su i pri­tis­ci na nas pos­ta­li vrlo opipljivi“.

Novinarski zanat se promijenio

„Danas više ne vidim da ima tak­vih novi­na­ra. Prije sve­ga, pro­mi­je­nio se naš zanat, novi­nar­stvo je otiš­lo u vraž­ju mater još dok smo mi radi­li Feral“, izja­vio je Dežulović nagla­siv­ši kako je od tada novi­nar­stvo katas­tro­fal­no upropašteno.

Mišljenja je kako je danas novi­nar­stvo izda­vač­ka medij­ska indus­tri­ja, mul­ti­me­dij­ska indus­tri­ja, ima­mo novi­na­ra, ali novi­na nema: Postoje šare­ni kata­lo­zi, mul­ti-naci­onal­na kor­po­ra­ci­ja raz­nih izda­vač­kih kom­pa­ni­ja – tablo­idi – u nji­ma se nađu dobri auto­ri, ali novi­na nema“.

Dežulović je nagla­sio da je Feral uga­šen kad je imao tira­žu od sko­ro 20.000 pri­mje­ra­ka, što nisu mogli pod­ni­je­ti. Danas dnev­ne novi­ne u Hrvatskoj nema­ju toli­ko, a kamo­li tjednici.

„Tada je tri čet­vr­ti­ne pri­ho­da bilo od tira­že, od pro­da­je novi­na, danas su tri čet­vr­ti­ne od ogla­sa. Danas novin­ske izda­va­če čita­te­lji ne zani­ma­ju, zani­ma­ju ih samo ogla­ši­va­či“, rekao je.

Digitalni medi­ji su buduć­nost jedi­no tako se može dopri­je­ti do čita­te­lja, rekao je Dežulović.

Uvijek je volio pisa­ti za novi­ne, a tije­kom živo­ta napi­sao je četi­ri, pet tisu­ća kolum­ni što, pom­no­ži li se s tri, četi­ri kar­ti­ce, ima 15.000 stra­ni­ca samo za novine.

Njegov guru kao mla­dom novi­na­ru, Miljenko Smoje, objas­nio mu je da je taj­na u deta­lju, oko čega se gra­di priča.

„Ne poči­nje se repor­ta­ža od toga koli­ko je, reci­mo, na Monte Libriću bilo posje­ti­te­lja ili koli­ko knji­ga. Svejedno je radiš li repor­ta­žu s Monte Librića, opko­lje­nog Sarajeva ili iz Ognjene zem­lje. Važno je naći detalj. A to nije dale­ko ni kada radiš tzv. ozbilj­nu pro­zu“, zaklju­čio je Dežulović.