Verši na šterni – susret čakavskih pjesnika i predstavljanje istoimene zbirke

B. V.

09.06.2023.

Gradska knjiž­ni­ca Poreč i Općina Vižinada-Visinada pozi­va­ju vas na XXX. Susret čakav­skih pjes­ni­ka Verši na šter­ni i pro­mo­ci­ju isto­ime­ne zbir­ke pje­sa­ma, koji će se odr­ža­ti u subo­tu, 10. lip­nja 2023. godi­ne u 18.30 sati u Vižinadi na Battistellinoj šterni.

Organizator, Gradska knjiž­ni­ce Poreč, sva­ke godi­ne ras­pi­su­je natje­čaj kojim pozi­va pjes­ni­ke koji pišu na čakav­šti­ni da poša­lju svo­je nove, neo­bjav­lje­ne pje­sme. Uvaženi izbor­nik iza­bi­re naj­us­pješ­ni­je, čiji sti­ho­vi osta­ju traj­no zabi­lje­že­ni u zajed­nič­koj zbir­ci sudi­oni­ka susre­ta „Verši na šter­ni“, koja pred­stav­lja vri­jed­nu ostav­šti­nu pjes­ni­ka iz raz­li­či­tih kra­je­va čakav­skog idi­oma. Kako bi se pos­ti­gla što veća objek­tiv­nost i raz­no­li­kost, sva­ke je godi­ne izbor­nik dru­gi struč­njak poz­na­va­telj knji­žev­nos­ti. Ovogodišnji izbor­nik, Tomislav Milohanić, izme­đu pris­ti­glih 314 novih i neo­bjav­lje­nih pje­sa­ma iz pera 126 auto­ra, iza­brao je njih 91 za tiska­nje u zbir­ci pje­sa­ma XXX. Verši na šterni.

Tomislav Milohanić (Slavić) je knji­žev­nik, pro­za­ik, pjes­nik, puto­pi­sac, sce­na­rist. Uz broj­na dje­la obja­vio je slje­de­će zbir­ke pje­sa­ma: Briskvin cvit iz buka­le­te, Kantunali, Glavnja vog­nja, Cvjetni oži­ljak duše, Istarske pri­če i pje­sme: Deštini i zna­me­nja, Ud kašte­la do vruje=Od dvor­ca do vrutka=Dal cas­tel­lo alla fon­te, Ti si jed­na nedo­pje­va­na pje­sma, Gremo mi pun­ta­ri, Da se oganj ne uga­si, P. S. Dodir svje­tlos­ti, Frkalas i Svjetlokazi. Suautor je gra­fič­ko-pjes­nič­ke mape Istarski ruko­pi­si-Caligrafie istri­ane. Zastupljen je u broj­nim zajed­nič­kim zbir­ka­ma i anto­lo­gi­ja­ma. Dobitnik je više nagra­da i priz­na­nja, a recen­zent je i ured­nik više knji­ga. Njegova zbir­ka Deštini i zna­me­nja uvr­šte­na u popis škol­ske lek­ti­re. Pokretač je knji­žev­nog susre­ta Badavca. Više je nje­go­vih pje­sa­ma uglazb­lje­no. Prevođen je na stra­ne jezi­ke. Član je Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka i Matice hrvatske.

Organizator mani­fes­ta­ci­je i izda­vač zbir­ke je Gradska knjiž­ni­ca Poreč, u čijoj je nak­la­di tiska­no 600 pri­mje­ra­ka Verši. Ovogodišnje likov­no rje­še­nje pot­pi­su­je aka­dem­ski sli­kar Vinko Šaina, a gra­fič­ko rje­še­nje i obli­ko­va­nje povje­re­no je Enriki Vežnaver Vidović iz stu­di­ja “na bro­ju 8“.

U 18.30 sati oko Battistelline šter­ne oku­pit će se pjes­ni­ci koji će kazi­va­ti svo­je sti­ho­ve, a izbor­nik će pred­sta­vi­ti zbir­ku te će tako ova vri­jed­na pjes­nič­ka mani­fes­ta­ci­ja nas­ta­vi­ti svo­ju više­de­set­ljet­nu tradiciju.

Domaćin i suor­ga­ni­za­tor susre­ta je Općina Vižinada, a pokro­vi­te­lji mani­fes­ta­ci­je su Grad Poreč, Istarska župa­ni­ja – Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost te Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.