„MANE na koncertu“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

12.09.2023.

Udruga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula 2023. u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca pred­stav­lja­ju doga­đaj „MANE na kon­cer­tu“ koji će biti odr­žan u nedje­lju, 17. ruj­na u 20.30 sati, a u sklo­pu “Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4”.

MANE je pro­jekt eks­pe­ri­men­tal­nog dua kojeg čine Marco Quarantotto i Neven Radaković. Istražuje akus­tič­ne, elek­tro-akus­tič­ne, elek­trič­ne i sin­te­tič­ke dimen­zi­je zvu­ka u kon­tek­s­tu pros­tor­nos­ti i spa­ci­ja­li­za­ci­je, kre­ću­ći se na gra­ni­ci zvuč­nog teatra, soun­dar­ta i per­for­man­sa, slu­že­ći se mini­ma­lis­tič­kom elek­tro­ni­kom, dro­nom i noisom s jed­ne, a “dadom”, “novom”, avan­gard­nom i eks­pe­ri­men­tal­nom glaz­bom s dru­ge stra­ne, stva­ra­ju­ći pomič­ne zvuč­ne skul­p­tu­re impro­vi­zi­ra­ne for­me i kompozicije.

Zagledani u svo­je – MANE figu­ri­ra­ju kao aute­tič­nost istak­nu­ta u sivi­lu koje­ka­vih korek­t­nos­ti, te kroz dekons­truk­ci­ju idi­om­skog nas­lje­đa i umjet­nič­kog voka­bu­la­ra suvre­me­nos­ti 21. st., otva­ra­ju moguć­nost za uspos­ta­vu novih odno­sa izme­đu zvuč­nih infor­ma­ci­ja i for­me, s nemi­nov­noš­ću pos­lje­dič­nog stva­ra­nja per­for­ma­tiv­nog jezi­ka koji spon­ta­ni kre­ativ­ni čin pro­ma­tra kao beskom­pro­nis­ni izli­jev poeti­ke slo­bo­de osobnog.

“MANE na kon­cer­tu” pre­mi­jer­ni je nas­tup pro­jek­ta koji je zapo­čeo umjet­nič­kom rezi­den­ci­jom “MANE” u stu­di­ju RONDO u DC Rojc Pula, u sklo­pu koje su Marco Quarantotto i Neven Radaković istra­ži­va­li izved­be­ne, per­for­ma­tiv­ne i kom­po­zi­cij­ske prin­ci­pe, te hije­rar­hi­ju zvuč­nih infor­ma­ci­ja po klju­ču pro­ve­ni­jen­ci­je i vrste u kon­tek­tu pros­to­ra i soun­di­zaj­na, u potra­zi za kon­cep­tom koji bi mane, gre­ške i nedos­tat­ke uči­ni­li pola­zi­štem umjet­nič­kog jezi­ka koji ih pre­tva­ra u karak­te­ris­ti­ke, ose­buj­nos­ti, i na kon­cu u – odlike.

Organizator: Soundpainting plat­for­ma Pula i RONDO HISTRIAE u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca. Tehnička pot­po­ra: AudioLab d.o.o.. Ton maj­stor: Dean Pavletić. Autori pla­ka­ta: Neven Radaković/Goran Velić. Događaj je orga­ni­zi­ran u sklo­pu pro­gra­ma “Ciklus kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4” kojeg orga­ni­zi­ra udru­ga RONDO HISTRIAE uz finan­cij­sku pot­po­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva gra­da Pule i Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.