Multimedijalna instalacija Ide Blažičko „Simfonija izgubljene bioraznolikosti“ u Dnevnom boravku

B. V.

16.02.2024.

Otvorenje mul­ti­me­di­jal­ne ins­ta­la­ci­je Ide Blažičko nas­lov­lje­ne “Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti” bit će odr­ža­no u petak, 16. velja­če u 19.30 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

Multimedijalna pros­tor­no-spe­ci­fič­na ins­ta­la­ci­ja “Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti” na sna­žan način obu­hva­ća spoj umjet­nos­ti, pri­ro­de i teh­no­lo­gi­je. Osmišljena mul­ti­me­di­jal­na umjet­nič­ka ins­ta­la­ci­ja u svom obli­ku osla­nja se na pri­rod­ne for­me, u dje­lu su ana­li­zi­ra­ne akus­tič­ke karak­te­ris­ti­ke želje­nih zvu­ko­va i pro­uča­va­ni pri­rod­ni obli­ci koji ih pro­izvo­de. Na teme­lju tih poda­ta­ka u surad­nji sa struč­nja­ci­ma izra­đu­ju se akus­tič­ki oživ­lje­ni mode­li. Instalacija je kons­tru­ira­na tako da posje­ti­te­lji kroz nju mogu čuti zvu­ko­ve tre­nut­no ugro­že­nih živo­tinj­skih vrsta, čime se stva­ra jas­na veza izme­đu pri­ro­de, ljud­skog dje­lo­va­nja i teh­no­lo­gi­je. Djelo tako pos­ta­je moćan pod­sjet­nik na to koli­ko naše dje­lo­va­nje može utje­ca­ti na okoliš.

Instalacijom nas­ta­lom u surad­nji s mul­ti­me­di­jal­nim umjet­ni­kom i dizaj­ne­rom zvu­ka Alexom Brajkovićem, zvu­ko­vi tre­nut­no ugro­že­nih živo­ti­nja pos­ta­ju tuž­na sim­fo­ni­ja goto­vo izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti. Korištenjem pri­rod­nih obli­ka i teh­no­lo­gi­je stva­ra se sna­žan audio-vizu­al­ni doživljaj.

“Simfonija izgub­lje­ne bioraz­no­li­kos­ti” je poti­caj za raz­miš­lja­nje, dje­lo koje otva­ra dija­log o važ­nim eko­lo­škim tema­ma, ali i pod­sje­ća na neza­mje­nji­vu lje­po­tu i bogat­stvo pri­rod­nog svijeta.

Ida Blažičko diplo­mi­ra­la je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007., stu­dij­ski bora­vi­la na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj aka­de­mi­ji umjet­nos­ti u Hangzhou 2012. godi­ne dok­to­ri­ra­la s diser­ta­ci­jom na temu Sustainable Public Art: Re-cre­ating Urban Environment, gdje je i gos­tu­ju­ća pro­fe­so­ri­ca.  Ida u svo­me dosa­daš­njem radu bilje­ži reali­za­ci­ju niza pros­tor­no spe­ci­fič­nih skul­p­tu­ra ins­pi­ri­ra­nih glav­nim istra­ži­vač­kim inte­re­si­ma koji uklju­ču­ju ono što se doga­đa u prek­la­pa­ju­ćim podru­čji­ma gdje može­mo zama­gli­ti gra­ni­ce i upo­tri­je­bi­ti biomi­me­ti­ku kao umjet­nič­ki alat te ponu­di­ti rje­še­nja na pro­ble­me u oko­li­šu. Na temu biomi­me­ti­ke dok­to­ri­ra­la je 2016. pri Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu (Biomimetika u služ­bi umjetnosti).

U jav­nim pros­to­ri­ma reali­zi­ra­la je skul­p­tu­re od čeli­ka Vjetar (Šangaj, 2011.), Vjetar II (Hangzhou, 2012.), Kakva tiši­na – u peći­nu poni­re zri­ka cika­da (San Vito al Tagliamento, 2017.), Cloud i Leaves (EGM Skopje, 2022.). Jedinstvom monu­men­tal­nih dimen­zi­ja, krh­kih mate­ri­ja­la i biomor­f­ne moti­vi­ke u direk­t­nom per­cep­tu­al­nom odno­su s pro­ma­tra­čem nje­ne skul­p­tu­re pru­ža­ju dojam ple­me­ni­te i dos­to­jans­tve­ne efe­mer­nos­ti koji auto­ri­ca poten­ci­ra ili nado­gra­đu­je, pove­zu­ju­ći ih umjes­to nas­lo­va ili objaš­nje­nja s poet­skim sli­ka­ma haiku poezi­je. Tijekom 2017. bora­vi na umjet­nič­koj rezi­den­ci­ji Cité Internationale des Arts u Parizu, te izla­že ambi­jen­tal­nu skul­p­tu­ru Blossoms u jav­nom pros­to­ru. Godine 2018. skul­p­tu­ra Val uvr­šte­na je u zbir­ku Fondacije Ado Furlan (Pordenone, Italija). U okvi­ru Bijenala suvre­me­ne tek­s­til­ne umjet­nos­ti Contextile, 2018. umjet­nič­ki je bora­vi­la u por­tu­gal­skom gra­du Guimarães te reali­zi­ra­la pros­tor­no spe­ci­fič­nu skul­p­tu­ru Traces of Time. Docentica je na zagre­bač­koj Akademiji likov­nih umjet­nos­ti i dopred­sjed­ni­ca Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u Zagrebu.

Multimedijalne ins­ta­la­ci­ju Ide Blažičko može­te pogle­da­ti do 23. velja­če. Dnevni bora­vak je otvo­ren od pone­djelj­ka do pet­ka od 9 do 21 sat. Izložba je ostva­re­na uz pot­po­ru Grada Pule, Istarske župa­ni­je i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske.