Treći Proces: „Do ciacole con Mirta Maslać“ u Circolu

B. V.

23.04.2024.

Razgovor „Do ciaco­le con Mirta Maslać“ bit će odr­ža­no u petak 26. trav­nja u 19 sati u pul­skom Circolu, toč­ni­je Caffe baru Circolo 17, a u sklo­pu cje­lo­go­diš­njeg pro­gra­ma „Treći Proces“.

Nora Verde i Ana Bačić s Mirtom će raz­go­va­ra­ti o queer knji­žev­nos­ti, rodu, akti­viz­mu, ali i jezi­ku te polo­ža­ju umjet­ni­ka i umjet­ni­ca te rad­ni­ca i rad­ni­ka u kul­tu­ri. Također, kao i sve goš­će i gos­ti pro­gra­ma „Do ciaco­le con…“ Mirta će publi­ci pred­sta­vi­ti svo­je omi­lje­ne nas­lo­ve LGBTIQ+ auto­ra i auto­ri­ca i queer tematike.

Mirta Maslać rođe­na je u Zagrebu 1993. godi­ne gdje je 2020. diplo­mi­ra­la kro­atis­ti­ku i kom­pa­ra­tiv­nu knji­žev­nost na Filozofskom fakul­te­tu. Autorica je roma­na o suoča­va­nju s psi­hič­kom boleš­ću „Junak ili čudo­vi­šte“ (Durieux, 2018.), na natje­ča­ju za krat­ku pri­ču Nastavi pri­ču (2021.) osva­ja čet­vr­to mjes­to, te tre­će na natje­ča­ju Festivala europ­ske krat­ke pri­če (2022.). Ove godi­ne izda­je zbir­ku pje­sa­ma „Kako se raz­bi­ja­ju tanju­ri­ći“ koja se bavi queer tema­ma, rod­nim iden­ti­te­tom, disfo­ri­jom i lez­bij­skom lju­bav­lju. Teorijske tek­s­to­ve objav­lju­je na por­ta­lu Stilistika te u časo­pi­su Centra za žen­ske stu­di­je „Treća“. Osim knji­žev­nos­ti, piše tek­s­to­ve za raz­ne por­ta­le – od knji­žev­ne kri­ti­ke queer knji­žev­nos­ti do akti­vis­tič­kih tek­s­to­va o polo­ža­ju LGBTIQ+ osoba.

„Do ciaco­le con…“ cik­lus je raz­go­vo­ra o queeru, knji­žev­nos­ti, umjet­nos­ti i kul­tu­ri, umjet­nič­kom radu, pisa­nju i čita­nju s auto­ri­ma i auto­ri­ca­ma, akti­vis­t­ki­nja­ma i akti­vis­ti­ma, novi­na­ri­ma i novi­nar­ka­ma iz zem­lje i regi­je. Ovogodišnji cik­lus ciaco­la nas­ta­je u surad­nji s Norom Verde, auto­ri­com proz­nih knji­ga „Posudi mi smajl“, „Do iste­ka zali­ha“, „O lju­ba­vi, bati­na­ma i revo­lu­ci­ji“ i „Moja dota“, čija je pro­za i poezi­ja objav­lji­va­na u broj­nim zbor­ni­ci­ma i anto­lo­gi­ja­ma, te pre­vo­đe­na na slo­ven­ski, engle­ski, nje­mač­ki, make­don­ski i alban­ski jezik. Nora Verde sura­đu­je s nizom hrvat­skih i regi­onal­nih medi­ja i por­ta­la koji se bave neza­vis­nom kul­tu­rom, medi­ji­ma, knji­žev­noš­ću, glaz­bom i ljud­skim pra­vi­ma. Nora Verde čla­ni­ca je udru­ge Proces te je, kao goš­ća, sudje­lo­va­la na prvom pro­gra­mu „Do ciaco­le con…“.

„Do ciaco­le con Mirta Maslać“ odr­ža­va­ju se u sklo­pu cje­lo­go­diš­njeg pro­gra­ma „Treći Proces“. Autorica vizu­al­nog iden­ti­te­ta je Vanesa Matošević.

Program „Treći Proces“ reali­zi­ran je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Istarske župa­ni­je, Grada Pule i Turističke zajed­ni­ce gra­da Pule.