(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: razgovor s glumcem Nenadom Pavlovićem – umjetničkim ravnateljem Abracadabra festivala

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije iz arhiva Nenada PAVLOVIĆA i Abracadabra festivala

24.06.2024.

Nenad Pavlović mla­di je glu­mac iz Pule koji od stu­di­ja živi i radi u Osijeku, a svoj je put pro­na­šao u lut­kar­stvu. Kao umjet­nič­ki rav­na­telj zad­nje dvi­je godi­ne osmiš­lja­va pro­gram fes­ti­va­la Abracadabra koji je posve­ćen upra­vo lut­kar­stvu, a pre­da­je na Odsjeku za kaza­liš­nu umjet­nost Akademije za umjet­nost i kul­tu­ru u Osijeku.

S devet godi­na počeo si se bavi­ti glu­mom ali i glaz­bom, no glu­ma je pre­vag­nu­la. Kako to?

- Bio sam kli­nac i sva­šta me zani­ma­lo, glaz­be­na ško­la je doš­la logič­no kad su mi i mama i brat zavr­ši­li glaz­be­nu. No pra­vi žar sam pro­na­šao u kaza­li­štu, toč­ni­je dram­skom stu­di­ju INK‑a. Tu sam igrao u prvim pro­duk­ci­ja­ma i pro­na­šao obi­telj­sko okru­že­nje i pri­ja­telj­stvo te mi se kas­ni­je korak pre­ma Akademiji činio kao jedi­ni izbor.

Odlučio si se za stu­dij lut­kar­stva u Osijeku. Kakvi su doj­mo­vi iz stu­dent­skih dana i je li odu­vi­jek pos­to­ja­la lju­bav pre­ma lutkarstvu?

- Nisam imao poj­ma o lut­kar­stvu, prvi susret mi je bio na pri­jem­nom na Akademiji za umjet­nost i kul­tu­ru u Osijeku. U glu­mi je logi­ka vođe­na maštom te raz­miš­lja­mo u okvi­ri­ma mogu­ćeg za lik, sce­nu, lini­ju rad­nje, dok je u lut­kar­stvu logi­ka vođe­na fan­ta­zi­jom i sve sto je i nemo­gu­će pos­ta­je mogu­će kroz igru i konven­ci­je koje uspos­tav­lja­mo u igri. Taj pros­tor za igru i razi­gra­va­nje me je osvo­jio te mi je lut­kar­stvo uvi­jek bilo i zanat­ski zanim­lji­vo i omo­gu­ća­va­lo mi je da se izra­ža­vam slobodno.

Danas pre­da­ješ na Akademiji? Kakvi su doj­mo­vi rada sa studentima?

- Rad na aka­de­mi­ji sma­tram svo­jim pozi­vom i veli­ko mi je zado­volj­stvo i pri­vi­le­gi­ja radi­ti sa stu­den­ti­ma. Svaki stu­dent je pose­ban i zanim­ljiv na svoj način, biti pri­su­tan tokom osob­nog i pro­fe­si­onal­nog razvo­ja stu­den­ta za vri­je­me stu­di­ja je veli­ka čast i ins­pi­ra­ci­ja za ula­ga­nje tru­da i vje­re da bude­mo bolji lju­di, u kaza­li­štu i van njega.

Odakle ide­ja za fes­ti­val Abracadabra? Koliki je nje­gov zna­čaj s obzi­rom na to da je posve­ćen upra­vo lutkarstvu?

-.Dežurni kri­vac za pokre­ta­nje Abrakadabre je sva­ka­ko Dubravka Svetličić, ona je želje­la omo­gu­ći­ti gra­đa­ni­ma, a i turis­ti­ma, dru­ga­či­ji pro­gram. Nešto što će i dugo­roč­no osta­vi­ti uti­sak i moti­vi­ra­ti mla­de za neki dru­ga­či­ji i novi izri­čaj. Kazališna umjet­nost odu­vi­jek je ima­la i odgoj­nu kom­po­nen­tu, te tre­ba gra­di­ti kri­tič­ko miš­lje­nje kod publi­ke te pro­pi­ti­va­ti aktu­al­nu druš­tve­no poli­tič­ku tvo­re­vi­nu. Abracadabra je fes­ti­val gdje će svat­ko pro­na­ći svoj pros­tor, bez obzi­ra na godi­ne. Imamo među­na­rod­nu surad­nju te dovo­di­mo pred­sta­ve kak­ve se ina­če ne mogu doži­vje­ti na ovim pros­to­ri­ma, ima­mo edu­ka­ci­ju za klin­ce, odras­le, naše odga­ja­te­lje i uči­te­lje. S nji­ma ima­mo sjaj­nu surad­nju i podr­šku, kako u pri­pre­mi tako i u reali­za­ci­ji fes­ti­va­la. Sve je sa ciljem šire­nja duha lut­kar­stva i upoz­na­va­njem publi­ke sa raz­li­či­tim sti­lo­vi­ma i izra­zi­ma lut­kar­stva pa tako ima­mo lut­kar­ske pred­sta­ve za dje­cu, mla­de i odras­le. Dugoročno će Abracadabra stvo­ri­ti nove lju­bi­te­lje lut­kar­stva, vjerujem.

Na sce­ni se osje­ća val pro­fe­si­ona­li­za­ci­je lut­kar­skog kaza­li­šta. Je li tomu dois­ta tako i u kojem smje­ru to ide?

-.Mogu tome pos­vje­do­či­ti iz per­s­pek­ti­ve pro­fe­so­ra na aka­de­mi­ji gdje imam uvid u koli­či­nu stu­de­na­ta koji su se zapos­li­li u lut­kar­ska kaza­li­šta diljem zem­lje, osno­va­li kaza­liš­ne dru­ži­ne, udru­ge i neo­vis­na kaza­li­šta, pokre­nu­li fes­ti­va­le i raz­mje­ne zna­nja. To je ite­ka­ko uze­lo maha zad­njih godi­na gdje se lju­di jed­nos­tav­no mora­ju pri­la­go­di­ti tre­nu­tač­nom sta­nju na trži­štu i tra­že svoj pros­tor kako bi radi­li i živje­li od kaza­li­šta. Kamo to vodi, teško je pre­dvi­dje­ti, mogu samo zaklju­či­ti da mi je dra­go da se poma­ci događaju.

Rovinj ima ama­ter­sko lut­kar­sko kaza­li­šte? Jesi li upoz­nat s nje­go­vim radom?

- Nekoliko čla­no­va te sce­ne su od počet­ka Abracadabra fes­ti­va­la na radi­oni­ca­ma te mi je izu­zet­no dra­go da može­mo sura­đi­va­ti, iako to nije još u mje­ri u kojoj bi želje­li. Korak po korak i nadam se da ćemo u buduć­nos­ti moći ih više anga­ži­ra­ti u pro­gra­mu i pro­ved­bi festivala.

Na čemu idu­ćem radiš? Kakvi su ti planovi?

- Planovi su šare­ni, sli­je­de ispit­ni roko­vi na aka­de­mi­ji i pri­jem­ni za upis nove gene­ra­ci­je a zatim pri­pre­me za novu kaza­liš­nu sezo­nu, pri­pre­mam nas­ta­vak pred­sta­ve koju sam reži­rao u Zadarskom kaza­li­štu luta­ka Faust te neko­li­ko pro­je­ka­ta koje je još pre­ra­no naj­av­lji­va­ti. Naravno, tu su i pri­pre­me za novi i još bolji Abracadabra fes­ti­val koje su već krenule.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.