Predstavljen žiri glavnog natjecateljskog programa 71. Pule

B. V.

13.06.2024.

Lanjska dobit­ni­ca Velike zlat­ne Arene Mirta Puhlovski, glu­mi­ca i reda­te­lji­ca Nina Violić te glu­mac Goran Marković – tako­đer dobit­ni­ci Arena za glu­mač­ka ostva­re­nja, mon­ta­žer­ka Nina Velnić te Zlatnom pal­mom nagra­đe­ni reda­telj Nebojša Slijepčević čla­no­vi su ocje­nji­vač­kog suda 71. Pulskog film­skog fes­ti­va­la koji se odr­ža­va od 11. do 18. srp­nja 2024.

Peteročlani žiri odlu­či­vat će o dobit­ni­ci­ma 20 Zlatnih are­na. U natje­ca­telj­skoj kon­ku­ren­ci­ji Glavnog pro­gra­ma su 22 fil­ma, od čega 11 u sek­ci­ji Hrvatski film te 11 u sek­ci­ji Hrvatske manjin­ske koprodukcije.

Dvoje proš­lo­go­diš­njih dobit­ni­ka Zlatne are­ne odlu­ču­je o tome tko ih osva­ja ove godi­ne – Mirta Puhlovski i Goran Marković. Puhlovski je s Vedranom Pribačić nagra­đe­na za “Veće od tra­ume”, prvi doku­men­ta­rac koji je na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu osvo­jio Veliku zlat­nu are­nu za naj­bo­lji film.

Marković je bri­lji­rao u glav­noj muškoj ulo­zi u “Sigurnom mjes­tu” i dobio Zlatnu are­nu za glav­nu ulo­gu, a zna­mo ga i po ulo­ga­ma u nagra­đi­va­nim fil­mo­vi­ma “Zvizdan”, “Aleksi” i “Tereza37”.

Nina Violić pros­lav­lje­na je glu­mi­ca koja je za svo­je ulo­ge dobi­la niz priz­na­nja, među koji­ma i Zlatnu are­nu za ulo­gu u fil­mu “Blagajnica hoće ići na more”, a pri­je dvi­je godi­ne u Puli je pri­ka­zan njen dugo­me­traž­ni režij­ski prvi­je­nac “Baci se na pod” za koji je nagra­đe­na Brezom za naj­bo­lju debitanticu.

Nina Velnić nagra­đi­va­na je mon­ta­žer­ka koja iza sebe ima broj­ne tele­vi­zij­ske doku­men­tar­ne i igra­ne fil­mo­ve i seri­je, među koji­ma su “Mjenjačnica”, “Počivali u miru”, “Jedna od nas” i “Betonski spavači”.

Nebojša Slijepčević tre­nu­tač­no je naj­is­tak­nu­ti­ji hrvat­ski reda­telj: nedav­no je osvo­jio Zlatnu pal­mu u Cannesu za svoj krat­ko­me­traž­ni igra­ni film “Čovjek koji nije mogao šutje­ti”, a zna­mo ga i po vrs­nim doku­men­tar­ci­ma “Gangster te voli” i “Srbenka”.

Hrvatski fil­mo­vi kon­ku­ri­ra­ju za 16 nagra­da, a natje­ču se: “Bosanski lonac” (r. Pavo Marinković), “Božji gnjev” (r. Kristijan Milić), “Frka” (r. Svebor Mihael Jelić), “Naša dje­ca” (r. Silvestar Kolbas), “Proslava” (r. Bruno Anković), “Slatka Simona” (r. Igor Mirković), “Svemu dođe kraj” (r. Rajko Grlić), “Sveta obi­telj” (r. Vlatka Vorkapić), “Šalša” (r. Dražen Žarković), “Šlager” (r. Nevio Marasović) i “Žena s gume­nim ruka­vi­ca­ma” (r. Mario Šulina).

Hrvatske manjin­ske kopro­duk­ci­je natje­ču se za četi­ri Zlatne are­ne, u kon­ku­ren­ci­ji su nas­lo­vi: “Domaćinstvo za počet­ni­ke” (r. Goran Stolevski), “Ekskurzija” (r. Una Gunjak), “KIX” (r. Bálint Révész i Dávid Mikulán), “Lost Country” (r. Vladimir Perišić), “M” (r. Vardan Tozija), “Ne oče­kuj pre­vi­še od kra­ja svi­je­ta” (r. Radu Jude), “Posljednji heroj” (r. Žiga Virc), “Radnička kla­sa ide u pakao” (r. Mladen Đorđević), “Sirin” (r. Senad Šahmanović), “Sunce mami­no” (r. Kosta Đorđević) i “Živi i zdra­vi” (r. Ivan Marinović). Dodjeljuje im se Zlatna are­na za naj­bo­lju hrvat­sku manjin­sku kopro­duk­ci­ju i do tri Zlatne are­ne nekoj od osta­lih kategorija.