Održana predstava Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život

27.11.2014.

[lang_hr]Predstava Kazališta sli­je­pih i sla­bo­vid­nih Novi život iz Zagreba, u kojem su kao glum­ci sudje­lo­va­li i čla­no­vi više pul­skih udru­ga oso­ba s inva­li­di­te­tom, odr­ža­na je u Središnjoj knjiž­ni­ci 26. studenog.

Organizatori doga­đa­nja su Udruga sli­je­pih Istarske župa­ni­je i Hrvatski savez sli­je­pih, a pro­gram je vodio Vojo Perić iz Kazališta sli­je­pih i sla­bo­vid­nih Novi život. Nakon uvod­nog Partyja u mra­ku, odi­gra­ne su dvi­je sce­ne Boalovog kaza­li­šta – zapoš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom i lju­bav­na veza u kojoj je jedan par­ter oso­ba s inva­li­di­te­tom. U inter­me­cu jed­na uče­ni­ca Škole za odgoj i obra­zo­va­nje i Mirela Žgomba čita­le su pje­sme Dobriše Cesarića uz prat­nju har­mo­ni­ke, a Mirela Žgomba isto­vre­me­no ju je kazi­va­la i na zna­kov­nom jeziku.

Screen Shot 2014-11-27 at 09.55.55

Boalovo kaza­li­šte ili Kazalište potla­če­nih nije kla­sič­no kaza­li­šte. Augusto Boal je bra­zil­ski kaza­liš­ni reda­telj koji je u edu­ka­cij­ske svr­he osmis­lio inte­rak­tiv­ni tip kaza­li­šta u kojem glum­ci scen­ski uobli­ču­ju dram­sku situ­aci­ju u kojoj se nagla­ša­va pro­blem neke mikro­za­jed­ni­ce te se zatim isti pro­blem poku­ša­va rije­ši­ti inter­ven­ci­ja­ma iz publi­ke. Glumci osmis­le krat­ki pri­kaz nekog aktu­al­nog pro­ble­ma i mogu­ćeg rje­še­nja, nakon čega se uklju­ču­je publi­ka sa svo­jim prijedlozima.

Screen Shot 2014-11-27 at 09.54.56

“Govoriti o ilu­zi­ji kao o neče­mu što pro­tje­če kroz vri­je­me i ostav­lja svoj trag, kako ga već ostav­lja­ju poj­mo­vi utka­ni u povi­jest, u naj­ma­nju ruku je neza­hval­no, jer ilu­zi­ja je most izme­đu tre­nut­ka i vječ­nos­ti, odnos­no toč­ka u kojoj se smi­sao kom­pri­mi­ra do zna­če­nja koje može osje­ti­ti samo pul­si­ra­ju­ći mišić u gru­di­ma bića ‘osu­đe­nih’ na lju­bav. Zato ilu­zi­ju pre­pus­ti­mo duši, a činje­ni­ce i tijek vre­me­na pre­to­či­mo u ins­ti­tu­ci­ju zva­nu kaza­li­šte, ili teatar, ili – u našem ‘jad­nom’ slu­ča­ju – udru­ga”, rije­či su koji­ma Kazalište sli­je­pih i sla­bo­vid­nih Novi život, koje dje­lu­je od 1948. godi­ne, opi­su­je svoj rad.[/lang_hr]

Izvor

Slika