Pozivi na konferencije

20.04.2016.

U pul­skom Društvenom cen­tru Rojc od 27. do 28. trav­nja bit će odr­ža­na među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja “Open spa­ces for sha­ring and ima­gi­na­ti­on” (Prostori otvo­re­ni za dije­lje­nje i maštu). Kroz dva dana, 20 izla­ga­ča iz deset europ­skih gra­do­va (Berlin, Lisabon, Bilbao, Bordeaux, London, Oberhausen, Liepaja, Beograd, Zagreb i Pula) raz­go­va­rat će o kre­ativ­noj upo­tre­bi napu­šte­nih zgra­da, te pred­sta­vi­ti pri­mje­re dobre prak­se iz raz­li­či­tih kul­tur­nih i druš­tve­nih cen­ta­ra. Program i pri­jav­ni­ce potra­ži­te na slje­de­ćem lin­ku: www.facebook.com/events/870424559747717/.

dc_rojc_unutarnje_dvoriste

Pod nas­lo­vom „It’s (abo­ut) Politics („To je politika/Radi se o poli­ti­ci“), svoj 81. susret će u Beču, Austria, od 5. do 8. svib­nja odr­ža­ti europ­ska mre­ža neza­vis­nih kul­tur­nih cen­ta­ra TEH – Trans Europe Halles. Biti će to pros­tor za ras­pra­vu i raz­miš­lja­nje o eman­ci­pa­cij­skim poten­ci­ja­li­ma i utje­ca­ju kul­tur­nih prak­si. U kon­tek­s­tu naras­ta­ju­će nela­go­de oko glo­ba­li­za­ci­je i moći trži­šta, gubit­ka demo­kra­ci­je, nejed­na­kos­ti, nagri­za­nja soli­dar­nos­ti i sve veće nesi­gur­nos­ti pos­la i obič­nog dnev­nog pre­živ­lja­va­nja, ova će kon­fe­ren­ci­ja poku­ša­ti pro­na­ći neke odgo­vo­re na pita­nje što uop­će zna­či biti „poli­tič­kim“: Što to zna­či za sva­kog od nas? Kako pos­tu­pi­ti? Kako može­mo dje­lo­va­ti – kao poje­din­ci, kao kolek­ti­vi, kao ins­ti­tu­ci­je? Za više infor­ma­ci­ja i pri­ja­ve posje­ti­te: http://teh.net/next-meeting/.

wuk

U Montrealu, Kanadi, od 9. do 11. svib­nja bit će odr­žan među­na­rod­ni sim­po­zij o mje­re­nju digi­tal­nih kul­tur­nih pro­izvo­da. Prijelaz na digi­tal­ne meto­de kre­ira­nja, pro­izvod­nje i šire­nja kul­tur­nih dje­la radi­kal­no je pro­mi­je­ni­lo uvje­te za nji­ho­vo sta­tis­tič­ko mje­re­nje, dovo­de­ći u pita­nje rele­vant­nost sadaš­njih sta­tis­tič­kih poda­ta­ka o kul­tu­ri. U tom kon­tek­s­tu orga­ni­za­to­ri, UNESCO-ov Institut za sta­tis­ti­ku i Opservatorij kul­tu­re i komu­ni­ka­ci­ja iz Quebeca, oku­pi­ti će struč­nja­ke sta­tis­ti­ča­re i istra­ži­va­če iz dru­gih podru­čja (npr. elek­tron­ska trgo­vi­na i autor­ska pra­va) iz cije­log svi­je­ta, da bi raz­ma­tra­li pita­nja, meto­de, prak­se i ino­va­ci­je oko sta­tis­tič­kog obra­đi­va­nja digi­ta­li­zi­ra­nih kul­tur­nih pro­izvo­da. Više.

unesco

U orga­ni­za­ci­ji Fakulteta za druš­tve­ne zna­nos­ti pri Nova Univerzitetu u Lisabonu, 17. i 18. stu­de­nog bit će  odr­ža­na Međunarodna kon­fe­ren­ci­ja nas­lov­lje­na: „Izgubljeni i pre­obra­že­ni gra­do­vi: digi­tal­na per­s­pek­ti­va“. Grad je po defi­ni­ci­ji živo biće – navo­di se u obraz­lo­že­nju kon­fe­ren­ci­je – a pre­vo­di se u zajed­niš­tvo poje­di­na­ca koji dije­le i dje­lu­ju na mate­ri­jal­nom, druš­tve­nom i kul­tur­nom okru­že­nju. Kao takav, grad nosi i povi­jest iden­ti­te­ta. Da bismo upoz­na­li povi­jest gra­da potreb­no je razu­mje­ti naše mjes­to u suvre­me­nos­ti, dok vri­je­me bri­še memo­ri­ju kroz razvoj i katas­tro­fe. Gradovi mogu jed­nos­tav­no nes­ta­ti jer su izgu­bi­li svoj sta­tus u druš­tvu, pre­tr­pje­li teške katas­tro­fe ili se tran­sfor­mi­ra­li toli­ko radi­kal­no da nji­ho­vu povi­jest više nije bit­no pra­ti­ti. Mogu, među­tim biti i pri­mjer uspješ­nog apsor­bi­ra­nja izgra­đe­nog i kul­tur­ne bašti­ne kroz nji­ho­vu reha­bi­li­ta­ci­ju i ponov­nu upo­ra­bu. Digitalna teh­no­lo­gi­ja danas igra važ­nu ulo­gu u pro­uča­va­nju gra­do­va i oču­va­nju nji­ho­ve bašti­ne. Također omo­gu­ću­je surad­nju inter­dis­ci­pli­nar­nih istra­ži­vač­kih timo­va, čes­to u stvar­nom vre­me­nu. Tako dobi­ve­na zna­nja una­pre­đu­ju razu­mi­je­va­nje današ­njeg gra­da i pla­ni­ra­nje gra­do­va buduć­nos­ti. U povo­du 261. godiš­nji­ce veli­kog potre­sa u Lisabonu 1755., orga­ni­za­to­ri pozi­va­ju znans­tve­ni­ke i struč­nja­ke iz podru­čja istra­ži­va­nja bašti­ne, digi­tal­nih huma­nis­tič­kih zna­nos­ti, povi­jes­ti, povi­jes­ti umjet­nos­ti i infor­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je, s ciljem raz­mje­ne iskus­ta­va i zna­nja o digi­tal­noj bašti­ni i stva­ra­nja inte­gra­tiv­ne per­s­pek­ti­ve pro­uča­va­nja izgub­lje­ne ili tran­sfor­mi­ra­ne urba­ne stvar­nos­ti. Preferiraju se rado­vi koji se bave slje­de­ćim tema­ma: Povijesni grad iz 2D u vir­tu­al­noj i pro­ši­re­noj stvar­nos­ti; Gradovi kao vir­tu­al­ni muze­ji; Gradovi, turi­zam i digi­tal­na bašti­na; Digitalna bašti­na: meto­do­lo­ški i epis­te­mo­lo­ški iza­zo­vi; Suvremeni grad i digi­tal­ni držav­ljans­tvo. Sažetke može­te pos­la­ti na ovu adre­su do 30. lip­nja, a više infor­ma­ci­ja o kon­fe­ren­ci­ji potra­ži­te na adre­si: https://lostcitiesconference2016.wordpress.com.

lisbon

Priredila D. K.