Istarska županija dodijelila više od 215 tisuća eura za kulturne manifestacije

B. V.

31.03.2023.

Financijska sredstva povećana za 19,2 %

• Svečanost pot­pi­si­va­nja tre­ćeg kru­ga Ugovora o dodje­li finan­cij­skih sred­sta­va s koris­ni­ci­ma, teme­ljem Javnog pozi­va za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Istarske župa­ni­je za 2023. godi­nu odr­ža­na je sri­je­du 29. ožuj­ka u pros­to­ri­ma Istarske razvoj­ne agen­ci­je u Puli. Na ovaj Javni poziv pri­ja­vi­le su se usta­no­ve u kul­tu­ri, umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je, udru­ge i dru­ge nepro­fit­ne orga­ni­za­ci­je, umjet­ni­ci, dru­ge fizič­ke i prav­ne oso­be te jedi­ni­ce lokal­ne samouprave.

Župan Boris Miletić čes­ti­tao je svi­ma na kva­li­tet­nim pro­gra­mi­ma i uspješ­nim pri­ja­va­ma na Javni poziv.

- Ovim Natječajem dodje­lju­je­mo više od 615 tisu­ća eura, a zado­volj­stvo mi je što smo finan­cij­ska sred­stva pove­ća­li za 19,2 %. Time pot­vr­đu­je­mo da nam je kul­tu­ra ite­ka­ko bit­na. Volim kaza­ti da je naša Istra, kada pogle­da­mo geograf­sku veli­či­nu i broj sta­nov­ni­ka u svjet­skim raz­mje­ri­ma rela­tiv­no mala, ali i da smo na nekim podru­čji­ma jako veli­ki. A u tom seg­men­tu je vaš dopri­nos nepro­cje­njiv. Bez vaše doze lju­ba­vi i entu­zi­jaz­ma, ti se pro­gra­mi ne bi mogli reali­zi­ra­ti i zato vam, u ime Istarske župa­ni­je i u svo­je osob­no, od srca zahva­lju­jem, kazao je župan Miletić.

Pročelnik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je Vladimir Torbica kazao je kako je na ovo­go­diš­nji Natječaj pris­ti­glo 300 pri­ja­va, a pri­hva­će­no je njih 148.

- Cilj današ­njeg pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra je i naša želja da zajed­no izmi­je­ni­mo iskus­tva i da nam uka­že­te na mogu­će pro­ble­me kako bi ih dugo­roč­no poku­ša­li rije­ši­ti, kazao je pro­čel­nik Torbica.

Ukupna vri­jed­nost pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra je 215.570,00 eura, a dobit­ni­ci pro­ra­čun­skih sred­sta­va su: Mediteranski kipar­ski sim­po­zij Labin – Park skul­p­tu­ra Dubrova/Mediteranski kipar­ski sim­po­zij – 13.272.28 eura; Unione Italiana Rijeka – Festival dell‘Istroveneto – 13.272,28 eura; Udruga Sa(n)jam knji­ge u Istri – 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri – 43.800 eura i 16 . Festival dje­čje knji­ge Monte Librić – 7.900 eura; Labin Art Express XXI – “Krajobrazi želje” – izlož­be­ni pro­gram 4. Bijenala indus­trij­ske umjet­nos­ti – 6.630 eura; Kazalište Ulysses – Brijunsko lje­to 2023 – 33.000 eura; Akcent stu­dio – Dva mora, jed­no nebo – Hrvatska i Japan 2023. – 3.535,73 eura; Pula film fes­ti­val – 70. Pulski film­ski fes­ti­val – 43.800 eura; Udruga Metamedij – Kulturistra – inter­net­ski por­tal o kul­tu­ri Istarske župa­ni­je – 13.270 eura; Filozofski fakul­tet u Rijeci – Fontes Istrie medi­eva­lis – izvo­ri sred­njo­vje­kov­ne Istre – 7.900 eura; Arheološki muzej Istre – Vađenje bro­da Zambratija – 5.300,00 eura; Općina Marčana – 49. Susreti na dra­gom kame­nu – 3.100 eura; Inicijativa za pro­mo­ci­ju umjet­nos­ti Mediterana – 24. Međunarodni fes­ti­val komor­nog teatra Zlatni lav Umag – 6.640 eura; Općina Sveti Lovreč – 24. Međunarodni orgulj­ski fes­ti­val Organum Histriae – 5.310 eura i Sonitus – Festival Visualia 2023 – 4.000 eura.

Prije samog pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra pri­sut­ni su u krat­kim crta­ma opi­sa­li pro­gram za koji su dobi­li pot­po­ru i zahva­li­li pred­stav­ni­ci­ma župa­ni­je na pre­poz­na­va­nju vri­jed­nos­ti nji­ho­vih aktiv­nos­ti. Svi su se slo­ži­li da je pove­ća­nje sred­sta­va za kul­tu­ru nuž­no iz više raz­lo­ga, a ponaj­vi­še zbog tre­nut­ne eko­nom­ske situ­aci­je i dodat­nih tro­ško­va za reali­za­ci­ju nji­ho­vih pro­gra­ma i pro­je­ka­ta. Izrazili su sto­ga nadu da će se taj trend pove­ća­nja pot­po­re pres­li­ka­ti i na idu­ću godi­nu, a župan Miletić i pro­čel­nik Torbica obe­ća­li su im da će se radi­ti u tom smjeru.