Performans polaznika radionice spekulativne dizajnerske prakse i afterparty u Klubu Kotač

Rave of the Ritualesque i Rave Cycle udruge Metamedij

26.05.2023.

Udruga Metamedij u surad­nji s Odsjekom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja (UMAS) orga­ni­zi­ra­la je radi­oni­cu spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ner­ske prak­se pod nazi­vom „Rave of the Ritualesque“. Radionica se odr­ža­va od 22. do 27. svib­nja 2023. godi­ne u pros­to­ru Studentske udru­ge Pula u DC‑u Rojc, a vode je među­na­rod­ni dizaj­ne­ri okup­lje­nih u kolek­ti­vu Post Workers Theatre: Demitrios Kargotis, Dash Macdonald i Nicholas Mortimer.

Nastavno na počet­ke udru­ge Metamedij kao orga­ni­za­to­ra ples­nih glaz­be­nih fes­ti­va­la, Post Workers Theatre vodi šes­tod­nev­nu radi­oni­cu i bes­pla­tan par­ty kako bi ispi­ta­li poli­tič­ki poten­ci­jal i kre­ativ­ni kolek­ti­vi­zam rejv kul­tu­re. Tijekom radi­oni­ca ana­li­zi­ra­lo se radi­kal­nu povi­jest rejva(nja) kao dije­la bor­be za pra­va i slo­bo­de izvan posve­maš­nje pri­va­ti­za­ci­je i indi­vi­du­ali­za­ci­ja društva.

Radionica je osmis­li­la surad­nič­ke kre­ativ­ne pro­ce­se koji utje­lov­lju­ju poli­ti­ke sadr­ža­ne u prak­sa­ma „par­ti­ja­nja“. Istražujući slu­ša­nje kao oblik akti­viz­ma, teren­ski rad, jav­ni anga­žman i mul­ti­me­dij­ske meto­de koje će inkor­po­ri­ra­ti zvuč­ni oko­liš (engl. soun­d­s­ca­pe), teatar­ski dizajn i per­for­mans kako bi istra­ži­li na koji način rejv pos­ta­je upri­zo­re­nje zajed­nič­kih borbi.

U sklo­pu radi­oni­ce teži­lo se pre­ma ins­ce­na­ci­ji rej­va kao druš­tve­nog doku­men­ta koji reflek­ti­ra tre­nut­ne pro­ble­me i pre­oku­pa­ci­je Pule, pola­ze­ći od druš­tve­no-eko­nom­ske povi­jes­ti gra­da i nje­go­ve pre­obraz­be u usluž­nu eko­no­mi­ju pot­po­mog­nu­tu pre­kar­nim sezon­skim zapošljavanjem.

Rezultat tog rada – audi­ovi­zu­al­ni per­for­mans polaz­ni­ka radi­oni­ce – bit će pred­stav­ljen u subo­tu, 27. svib­nja u 21 sat u Klubu Kotač DC‑a Rojc. Nakon pre­zen­ta­ci­je, u 23 sata kre­će after­par­ty nazi­va Rave Cycle na kojem će se mije­njat dvi­je gene­ra­ci­je pul­skih DJ‑a. Nastupit će nado­la­ze­će zvi­jez­de današ­nje par­ty sce­ne, Minolta svi­ma već dobro poz­na­ta po gro­ovy ana­log­nim rit­mo­vi­ma fun­ky housea i Beatriss koja će dobro raz­dr­ma­ti podij s beskom­pro­mis­nim teh­no setom. Između njih nas­tu­pi­ti će live act već svi­ma znan kao Ducky, ali ovo­ga puta u pro­ši­re­nom set up‑u. Na ste­gu će mu se pri­dru­ži­ti Karlo Prodan i Samuel Kuftić. Trojac će nas­tu­pi­ti pod pse­udo­ni­mom Disfonia. Glazbeno izne­na­đe­nje pri­re­di­ti će vete­ran elek­tro sce­ne DJ Marino, koji će nakon dva deset­lje­ća ponov­no iz orma­ra izvu­ći plo­če koje su obi­lje­ži­le psytec­h­no tran­ce zvuk 90-ih i 2000-ih.

Mentori radi­oni­ce su čla­no­vi umjet­nič­kog kolek­ti­va Post Workers Theatre (Dash Macdonald, Demitrios Kargotis i Nicholas Mortimer) koji istra­žu­je buduć­nos­ti poli­tič­ki anga­ži­ra­nog per­for­man­sa putem osmiš­lja­va­nja povi­jes­nih obli­ka kre­ativ­nog otpo­ra s ciljem adre­si­ra­nja nejed­na­kos­ti u suvre­me­nim pre­kar­nim praksama.

Izvor