Dramski i Plesni studio INK‑a i za umirovljenike

B. V.

19.09.2023.

Istarsko narod­no kaza­li­šte Gradsko kaza­li­šte Pula pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne umi­rov­lje­ni­ke da se uklju­če u rad Dramskog i Plesnog Studija INK‑a.

“Pridružite se našoj novoj kaza­liš­noj sku­pi­ni koja je osmiš­lje­na poseb­no za vas. Uživat ćemo zajed­no u raz­li­či­tim kaza­liš­nim umjet­nos­ti­ma, na taj način razvi­ja­ju­ći i poti­ču­ći vlas­ti­te kre­ativ­ne poten­ci­ja­le. Radionicu će vodi­ti naši dram­ski i ples­ni peda­go­zi, koji će vas uves­ti u svi­jet pokre­ta i ple­sa, pomo­ći da istak­ne­te svoj izved­be­ni i glu­mač­ki poten­ci­jal, potak­nu­ti na raz­miš­lja­nje o druš­tve­nim tema­ma i komu­ni­ka­ci­ji kroz kaza­li­šte i naj­raz­li­či­ti­je mode­le izved­be­nog umi­je­ća, kao i upoz­na­ti vas s teh­ni­ka­ma impro­vi­za­ci­je i pri­po­vi­je­da­nja, ali i ana­li­tič­kog gle­da­nja pred­sta­va. Radionica će se odr­ža­va­ti jed­nom tjed­no u jutar­njem ter­mi­nu, sva­ka u tra­ja­nju od 90 minu­ta od lis­to­pa­da ove godi­ne. Ako ste sta­ri­ji od 60 godi­na, neo­vis­no o vašem iskus­tvu u kaza­li­štu, dobro­doš­li ste“, poru­ču­ju iz INK‑a.

Za više infor­ma­ci­ja i pri­ja­ve: tele­fon (rad­nim danom od 9 – 14 sati) 052 218 – 890 ili 098 313 496 ili na e‑mail: ds@ink.hr.