„Koncert pod zvijezdama“ etno benda Šćike U Medulinu

B. V.

14.09.2023.

Medulinski cen­tar Šantadur ugos­ti­ti će iznim­ne glaz­be­ne gos­te – etno bend Šćike u petak, 15. ruj­na s počet­kom u 20.30 sati. Svoj prvi kon­cert u Medulinu Šćike će u orga­ni­za­ci­ji medu­lin­ske udru­ge Sakramenski odr­ža­ti na ogra­đe­noj zele­noj povr­ši­ni uz objekt Šantadura, na adre­si Katikulić 1.

Glazbenici okup­lje­ni u etno bend Šćike na pose­ban, nji­ma svoj­stven način tra­di­cij­sku glaz­bu Istre osu­vre­me­nju­ju i čuva­ju od zabo­ra­va. Starinski napje­vi slu­že im kao baza za stva­ra­nje, a u izved­ba­ma koris­te i kom­bi­ni­ra­ju tra­di­cij­ska, akus­tič­na glaz­ba­la poput miha, sope­la, baj­sa, miš­nji­ca, vola­ri­ca, fru­le, violi­ne i har­mo­ni­ke tri­ešti­ne, sa elek­trič­nim ins­tru­men­ti­ma kao što su elek­trič­ne i bas gita­re, bub­nje­vi, har­mo­ni­ka, uda­ralj­ke ili kla­ri­net. Obzirom da je istar­sko dvo­glas­no pje­va­nje i svi­ra­nje na istar­skoj ljes­tvi­ci upi­sa­no na UNESCO‑v popis nema­te­ri­jal­ne bašti­ne, Šćike od svog osnut­ka 2007. godi­ne pro­mi­ču istar­sku glaz­bu u zem­lji i ino­zem­s­tvu te dopri­no­se oču­va­nju nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne Istre i Hrvatske.

Bend čine Zoran Karlić (vokal, pra­te­ći vokal, mih, sope­la, vola­ri­ce, kla­ri­net, miš­nji­ce i blok fla­uta), Dorijan Floričić (pra­te­ći vokal, har­mo­ni­ka, uda­ralj­ke, đem­be, bajs i šuška­li­ce), Mauricio Valić (bas gita­ra, i pra­te­ći vokal), Ratko Barać (pra­te­ći vokal, akus­tič­na i elek­trič­na gita­ra), Milan Grbić (violi­na) i Livio Benčić (bub­nje­vi). Kao mul­ti-ins­tru­men­tal­na sku­pi­na svi­ra­ča i pje­va­ča na tra­di­ci­onal­nim istar­skim glaz­ba­li­ma i istar­skom ver­su (dija­lek­tu), Šćike svo­je autor­ske pje­sme stva­ra­ju koris­te­ći raz­ne glaz­be­ne sti­lo­ve od reagge‑a, jazza, roc­ka, čak do heavy meta­la ali uz stal­nu pri­sut­nost istar­skog tra­di­ci­onal­nog izričaja.

I medu­lin­ska će publi­ka tako u „Koncertu pod zvi­jez­da­ma“ u cen­tru Šantadur moći čuti uspješ­ni­ce poput Na gori je bura, prvu snim­lje­nu pje­smu Šćika ili Zaspaj Pave, Grožnjana gra­da, Frkalas, Balon od Šćik, Štrige i štri­gu­ni, uz mno­ge dru­ge iz boga­tog reper­to­ara benda.

Ulaz je slo­bo­dan a pro­gram finan­cij­ski podr­ža­va­ju Općina Medulin i Turistička zajed­ni­ca opći­ne Medulin.