Izložba Sabine Damiani „Sve vode pripadaju Vodi“ u Maloj galeriji

B. V.

14.06.2024.

Izložba Sabine Damiani nazi­va „Sve vode pri­pa­da­ju Vodi“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 20. lip­nja u 21 sat u poreč­koj Maloj galeriji.

Kroz rezi­den­ci­jal­ni bora­vak u Val Verzaschi (Švicarska) kroz 2021. i 2022. godi­nu, zapo­če­to je umjet­nič­ko istra­ži­va­nje kojim umjet­ni­ca pra­ti pje­ši­ce tok rije­ke Verzasca na putu od izvo­ra do mjes­ta gdje ula­zi u jeze­ro Lago Maggiore.

Put kojeg pre­ho­da­va (četr­de­se­tak km u višes­tru­kim dioni­ca­ma) bilje­ži sli­kom, crte­žom i vide­om. U proš­los­ti su se civi­li­za­ci­je rađa­le uz vode­ne toko­ve, oni su defi­ni­ra­li izvor pri­ho­da, ali i dava­le duhov­nu dimen­zi­ju zajed­ni­ca­ma koje su ih obi­ta­va­le. Spomenuta je doli­na pogo­đe­na ise­lja­va­njem sta­nov­niš­tva, napu­šta­njem tra­di­ci­onal­nih kame­nih kuća, poras­tu turiz­ma ali sre­ćom i povrat­kom mno­gih ise­lje­ni­ka na dje­do­vi­nu te sus­tav­na (iako spo­ra) obno­va iste. Takav se uzo­rak može naći u mno­gim dru­gim pla­nin­skim i opće­ni­to rural­nim dije­lo­vi­ma te je istra­ži­va­nje tih slič­nos­ti iznim­no zanim­lji­vo za shva­ća­nje kako se mije­ne doga­đa­ju cik­lič­ki te kako naoko raz­li­či­te zajed­ni­ce, zapra­vo ima­ju mno­go toga zajedničkog.

Priroda ne pos­tav­lja gra­ni­ce, no čovjek svo­jim dje­lo­va­njem mije­nja pri­rod­ne toko­ve kako bi ih podre­dio svo­jim potre­ba­ma i ide­ja­ma. U pri­ro­di sve je pove­za­no, sve teče a napo­s­ljet­ku i mi lju­di smo dio te iste pri­ro­de i tim samim i pove­za­ni. Voda koja izvi­re i pos­ta­ne rije­kom, zavr­ša­va u moru, ispa­ra­va i kišom se vra­ća u iste toko­ve. Sva voda pri­pa­da istoj vodi.

Sabina Damiani rođe­na je 1985. u Kopru. Završava Likovnu peda­go­gi­ju i didak­ti­ku umjet­nos­ti na Likovnoj aka­de­mi­ji u Veneciji te magis­te­rij foto­gra­fi­je na Likovnoj aka­de­mi­ji Brera u Milanu. U istra­ži­vač­koj i umjet­nič­koj prak­si zani­ma se za druš­tve­ne i geopo­li­tič­ke tran­sfor­ma­ci­je svoj­stve­ne današ­njem vre­me­nu; nesi­gur­nost, nes­ta­bil­nost, teri­to­ri­jal­ne pro­mje­ne, migra­ci­je, memo­ri­ja pros­to­ra te utje­caj na čovje­ka, iden­ti­tet i odnos kojeg gra­di­mo s pros­to­rom u kojem obi­ta­va­mo. Radi pre­te­ži­to u medi­ju foto­gra­fi­je no koris­ti i gra­fi­ku te ins­ta­la­ci­je. Osim umjetničkim, bavi se dizaj­ner­skim i pro­duk­cij­skim radom, orga­ni­za­ci­jom fes­ti­va­la i izlož­bi te edukacijom.

Svoje je rado­ve pre­zen­ti­ra­la na skup­nim i samos­tal­nim izlož­ba­ma, rezi­den­ci­ja­ma i fes­ti­va­li­ma (Galerija Remont, Beograd, KIC Galerija, Zagreb, Brighton Photography Festival, Bristol Photo Festival, Mark Rothko Arts Center Latvia i drugi).