Međunarodna izložba Design Diversity u Rovinju – slavlje raznolikosti dizajna

B. V.

21.06.2024.

Pravo slav­lje raz­no­li­kos­ti dizaj­na dogo­dit će se u Rovinju od 24. do 27. lip­nja. U tom će se ter­mi­nu u Multimedijalnom cen­tru (MMC) odr­ža­ti atrak­tiv­na izlož­ba Design Diversity, sas­tav­lje­na od tri poseb­ne pri­če odnos­no viđe­nja moder­nog dizaj­na. Riječ je o plod­noj surad­nji Međunarodnog ins­ti­tu­ta za infor­ma­cij­ski dizajn (IIID) iz Beča, Instituta za uni­ver­zal­ni dizajn (IUD) iz Njemačke i rovinj­skog dizaj­ner­skog Studija Tumpić/Prenc.

Bečki IIID je tije­kom pos­ljed­njih 38 godi­na pos­tao jed­na od naj­poz­na­ti­jih mre­ža za razvoj infor­ma­cij­skog dizaj­na u cije­lom svi­je­tu. Okuplja čla­no­ve i pri­ja­te­lje, stras­tve­ne u namje­ri da infor­ma­ci­je uči­ne jas­ni­ji­ma u sva­kod­nev­nom živo­tu, pos­lu, obra­zo­va­nju i zna­nos­ti. S tom namje­rom Institut je osno­vao nagra­du IIID Award kojom hono­ri­ra­ju naj­bo­lje svjet­ske rado­ve na podru­čju infor­ma­cij­skog dizaj­na. Mnogobrojni nagra­đe­ni rado­vi bit će pred­stav­lje­ni na izlož­bi u Rovinju.

Institut za uni­ver­zal­ni dizajn (IUD), pak, stva­ra pros­tor i mre­žu za odgo­vo­ran dizajn koji se foku­si­ra na raz­no­li­kost druš­tva te u tu svr­hu već 15 godi­na dodje­lju­je svo­je nagra­de. Izložbe ovog ins­ti­tu­ta, koje pozi­va­ju na zajed­nič­ko stva­ra­nje i sudje­lo­va­nje, osmiš­lje­ne su kao inte­rak­tiv­na pozor­ni­ca koja eks­pli­cit­no tra­ži komen­ta­re, ide­je i impul­se. IUD je uklju­čen u Novi europ­ski Bauhaus, ini­ci­ja­ti­vu Europske uni­je koja se foku­si­ra na lju­de u nji­ho­voj raz­li­či­tos­ti. Putujućom izlož­bom, koja će biti pri­ka­za­na i u Rovinju, pred­stav­lja­ju dizajn koji defi­ni­ra­ju este­ti­ka, odr­ži­vost i uključivanje.

Studio Tumpić/Prenc nagra­đi­va­na je rovinj­ska kre­ativ­na agen­ci­ja čiji su rado­vi u samo sedam godi­na pos­to­ja­nja uve­li­ke zapa­že­ni diljem svi­je­ta. Fokus ovog stu­di­ja je na  raz­li­či­tim pro­jek­ti­ma, od razvo­ja mar­ke­tin­ških kam­pa­nja, pre­ko vizu­al­nih iden­ti­te­ta i dizaj­na paki­ra­nja, do reali­za­ci­je inte­rak­tiv­nih izlož­bi. Prošlu su godi­nu zavr­ši­li kao hrvat­ska agen­ci­ja s naj­ve­ćim bro­jem među­na­rod­nih nagra­da, a jed­na od njih je i spo­me­nu­ti IIID Award. Svoje nagra­đe­ne rado­ve pred­sta­vit će i na izlož­bi Design Diversity u rovinj­skom MMC‑u.

Izložba će biti otvo­re­na od 24. do 27. lip­nja u rovinj­skom MMC‑u, Trg bro­do­gra­di­li­šta 5, sva­kog dana od 10 do 13 h te od 18 do 20 h. Ulaz je slo­bo­dan, a za sve zain­te­re­si­ra­ne omo­gu­će­ne su na zah­tjev i vođe­ne ture.