Izazovi nezavisne kulture u Istri

17.12.2018.

Istarska kul­tur­na agen­ci­ja i Savez udru­ga Rojca vas pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne na okru­gli stol Izazovi neza­vis­ne kul­tu­re u Istri kojeg orga­ni­zi­ra­ju u okvi­ru pro­gra­ma Otvorene plat­for­me Rojc, a uz podr­šku Zaklade kul­tu­ra nova. Okrugli stol će se odr­ža­ti u sri­je­du, 19. pro­sin­ca s počet­kom u 17 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojca.

Cilj okru­glog sto­la je oku­pi­ti kul­tur­ne dje­lat­ni­ke Istre i donositelje/provoditelje jav­nih poli­ti­ka u kul­tu­ri Grada Pule i Istarske župa­ni­je s osvr­tom na pro­ved­bu Kulturnih stra­te­gi­ja Grada Pule i Istarske župa­ni­je, a namje­ra je kroz kons­truk­ti­van dija­log stvo­ri­ti per­s­pek­ti­ve za unapređenje.

„Na iste­ku je čet­vr­te godi­na pro­ved­be nave­de­nih kul­tur­nih stra­te­gi­ja te je želja na ovom okru­glom sto­lu, zajed­no s donosiocima/provoditeljima stra­te­gi­je i kul­tur­nim dje­lat­ni­ci­ma Istre i Pule poraz­go­va­ra­ti o dosa­daš­njoj imple­men­ta­ci­ji same stra­te­gi­je, nje­nih cilje­va i uči­na­ka na sam razvoj sek­to­ra“, piše u pozi­vu na okru­gli stol.

Priredio B. V.