Sjajna izvedba u Malom rimskom kazalištu

“Opera amorosa” za kraj Pulskog kulturnog ljeta

Tekst i fotografije Luisa SORBONE

11.09.2023.

“Operom amo­ro­som”, koja je publi­ci ponu­di­la neke od naj­poz­na­ti­jih oper­nih ari­ja svih vre­me­na u čet­vr­tak, 7. ruj­na u Malom rim­skom kaza­li­štu zavr­ši­lo je Pulsko kul­tur­no lje­to 2023. Izuzetnu izved­bu Simfonijskog orkes­tra HNK Ivana pl. Zajca pod rav­na­njem maes­tra Myrona Michailidisa, pra­ti­la su zapa­že­ne izved­be solis­ta Riječke opere.

Glazbene veli­ka­ne poput Verdija, Puccinija, Mascagnija, Donizzettija, Bizeta, Čajkovskog, Bellinija, Wagnera i Zajca inter­pre­ti­ra­li su daro­vi­ti umjet­ni­ci: sopra­nis­ti­ca Kristina Kolar, mezzo­so­pra­nis­ti­ca Michaela Selinger, sopra­nis­ti­ca Gabrijela Deglin, tenor Ivan Momirov, bari­ton Robert Kolar i tenor Bože Jurić Pešić, i to bez mikro­fo­na zahva­lju­ju­ći savr­še­noj pri­rod­noj akus­ti­ci kazališta.

I na kra­ju nepla­ni­ra­ni bis koji je iza­zvao višes­tru­ki plje­sak publike.

Bila je to bla­ga kas­no ljet­na večer u Malom rim­skom kaza­li­štu, pro­že­ta refu­li­ma povje­tar­ca koji su u više navra­ta pore­me­ti­li par­ti­tu­re orkes­tra, i koja će u osta­ti u lije­pom pam­će­nju i publi­ci i izvođačima.