Četiri rada, dva Olega i jedan Andi

Otvorena pop up izložba „Oleg Šuran, živi i radi u Splitu“ u galeriji Poola

Tekst i fotografije: Paola ALBERTINI

08.09.2023.

„Svojim radom teže ruše­nju usta­lje­nih i uspos­tav­lje­nih nače­la izbje­ga­va­ju­ći zako­ni­tos­ti logi­ke i uvri­je­že­nih druš­tve­nih pra­vi­la. Njihova inven­tiv­na kre­aci­ja nepre­suš­ne je duho­vi­tos­ti i zdra­vog sar­kaz­ma, a este­ti­ka im se teme­lji na uvje­re­nju da se istin­sko zna­če­nje stva­ri i rije­či pro­na­la­zi kada se one pos­ta­ve izvan nji­ho­ve prak­tič­ne funk­ci­je“, rije­či su to koji­ma Mladen Lučić opi­su­je izlož­bu Olega Šurana, Olega Morovića i Andija Pekice.

Naime, pred broj­nom publi­kom, mahom mla­dih, 7. ruj­na otvo­re­na je jed­nod­nev­na izlož­ba nazi­va „Oleg Šuran, živi i radi u Splitu“. Kako je uoči otvo­re­nja ispri­čao Lučić, surad­nja je poče­la kad su dva Olega poče­la izda­va­ti časo­pis „Polet“ u kojem objav­lju­ju svo­je pje­sme čije čita­nje preporučuje.

To je vidio Pekica koji je tako­đer pisao pje­sme i to na pisa­ćoj maši­ni te su se pono­vo spo­ji­li nakon više godi­na, naime, Pekica im je bio pro­fe­sor u sred­njoj Školi pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na. Kako su vidje­li da ih vežu iste stva­ri pono­vo su klik­nu­li i poče­li surađivati.

„Nitko ne zna što ovi rado­vi izlo­že­ni ovdje zna­če. S aspek­ta povi­jes­ti umjet­nos­ti nema nikak­vog raz­lo­ga da se oni sku­pe. Jedini je raz­log što se oni poz­na­ju, a iako sva­ki od njih radi svo­je, dobro funk­ci­oni­ra­ju zajed­no“, rekao je Lučić.

Međutim, isti­če kako su oni, sva­ki za sebe, odlič­ni umjet­ni­ci, ali kad se nađu zajed­no onda ispad­ne ova­ko nešto, poma­lo „Monty Pythonovski“.

Posebno se na izlož­bi sa sve­ga četi­ri rada, isti­če dvoj­ni por­tret Pekice i Olega Šurana kojeg je izra­dio Oleg Morović. Prema Lučićevim rije­či­ma, ako se malo bolje zagle­da­te vidjet ćete da je to vrlo zanim­lji­va sli­ka, izu­zet­no sen­zi­bil­no naprav­lje­na. „S dru­ge stra­ne, pot­pu­no opreč­no tome je sli­ka Olega Morovića, Dark boys – jedan od nji­ho­vih nazi­va kad izla­žu zajed­no ina­če se zna­ju zva­ti Fazan i Na konju smo“, rekao je Lučić.

Pekica uz sli­ku ima i svo­je dru­ge rado­ve izlo­že­ne na sto­lu, uz pove­ća­la i lam­pu koja nisu dio rada nego su ondje kako bi se bolje vidje­li tek­s­to­vi pisa­ni crnim slo­vi­ma na crnom papi­ru. „Stoga tre­ba­te i jedan dio mašte jer ni sam autor nije vidio što piše crnim slo­vi­ma na crnoj poza­di­ni, nikad nije izre­kao svo­ju misao do kra­ja nego je uvi­jek impro­vi­zi­rao. Krenuo je od jed­ne stva­ri i zavr­šio skroz nečim dru­gim i to je vrlo dobro. Bolje nego da je počeo i zavr­šio nečim što je znao. Ovo je puno duho­vi­ti­je, inven­tiv­ni­je“, sma­tra Lučić.

To je način dje­lo­va­nje i ovog tro­ji­ca – s nečim kre­nu ne zna­ju­ći kako će to zavr­ši­ti. Zbog toga dobro dje­lu­ju zajed­no, veli Lučić i zaklju­ču­je: „Nađu se kad Oleg koji živi i radi u Splitu dođe u Pulu, jed­nom godiš­nje i molim ga da ne dola­zi češ­će jer je ovo sasvim dovoljno“.