Srednjovjekovni festival u Svetvinčentu

03.07.2011.

Vrijeme: od 7. do 9. srp­nja 2011.

Mjesto: Svetvinčenat

festival_srednjevjek2011

U vre­me­nu od od 7. do 9. srp­nja 2011. Svetvinčentom šeta­ti će sto­ti­njak kos­ti­mi­ra­nih učes­ni­ka ‑ple­mi­ća, vite­zo­va, stre­li­ča­ra, konja­ni­ka, sred­njo­vje­kov­nih dama sli­ko­vi­to će pri­ka­za­ti sva­kod­ne­vi­cu tog povjes­nog raz­dob­lja – vite­ški tabor, dvo­bo­je vite­zo­va, konjič­ki tur­nir, ink­vi­zi­ci­ju, noć­ne opsa­de kašte­la Morosini-Grimani kata­pul­ti­ma, vatre­nim  kuglama.Tjekom tra­ja­nja Festivala posje­ti­te­lji će moći uži­va­ti u sred­nje­vje­kov­nom saj­mu, sta­rim zana­ti­ma i vje­šti­na­ma, tra­di­ci­onal­nom jelu, gađanjy lukom i stri­je­lom te samos­tre­lom, te mno­gim dru­gim sta­rim igra­ma. Isto tako, pri­li­kom otva­ra­nja vra­ta vite­ških tabo­ra, posje­ti­te­lji će moći upoz­na­ti opre­mu i oruž­je vite­zo­va. Više o pro­gra­mu pogle­daj­te kli­kom na Više…


Program:

Četvrtak, 07. srpnja

17:00 Viteški tabo­ri kod kašte­la otva­ra­ju svo­ja vrata.

18:00 Svečani momo­hod dama, ple­mi­ća, vite­zo­va, stre­li­ča­ra, konja­ni­ka kroz Svetvinčenat. Gospodar kašte­la Grimani poz­drav­lja sve okup­lje­ne i otva­ra vite­ški turnir.

18:30 Turnirski dvo­bo­ji vite­zo­va u kaštelu

20:30 Inkvizicija ispi­tu­je osum­nji­če­nu građanku,
stav­lja je na muke, sude joj

21:00 Dolazi do suko­ba izme­đu lju­di gos­po­da­ra Grimanija i gos­tu­ju­ćih vite­zo­va koji odlu­če zauze­ti kaštel

21:30 Početak trod­nev­ne noć­ne opsa­de kašte­la pomo­ću kata­pul­ta i vatre­nih kugli, vatre­nih stri­je­la, bit­ka vite­zo­va za kaštel


Petak, 08. srp­nja

11:00 Viteški tabo­ri kod kašte­la otva­ra­ju svo­ja vrata.

18:00 Svečani momo­hod dama, ple­mi­ća, vite­zo­va, stre­li­ča­ra, konja­ni­ka kroz Svetvinčenat.

18:30 Turnirski dvo­bo­ji vite­zo­va u kaštelu

19:00 Predstava malih vite­zo­va iz dje­čjeg vrti­ća Balončić

20:30 Inkvizicija ispi­tu­je osum­nji­če­nu građanku,
stav­lja je na muke, sude joj

21:00 Drugi dan opsa­de kašte­la pomo­ću kata­pul­ta i vatre­nih kugli, vatre­nih stri­je­la, bit­ka vite­zo­va za kaštel


Subota, 09. srp­nja

11:00 Viteški tabo­ri kod kašte­la otva­ra­ju svo­ja vrata.

18:00 Svečani momo­hod dama, ple­mi­ća, vite­zo­va, stre­li­ča­ra, konja­ni­ka kroz Svetvinčenat.

18:30 Turnirski dvo­bo­ji vite­zo­va u kaštelu

19:30 Konjički tur­nir Srednjevjekovnih vite­zo­va i Žljinji – demons­tra­ci­ja vje­šti­na baca­nja kop­ljem i mačem

20:30 Inkvizicija ispi­tu­je osum­nji­če­nu gra­đan­ku, stav­lja je na muke,
sude joj i osu­đu­ju kao Vješticu – magic show

21:00 Zadbji dan opsa­de kašte­la pomo­ću kata­pul­ta i vatre­nih kugli, vatre­nih stri­je­la, bit­ka vite­zo­va za kaštel. Vojska Grimanija uspi­je­va obra­ni­ti Kaštel pred nale­tom vitezova.