Poreč – Započeli 3. Dani gudača

08.05.2012.

Vrijeme: 7. – 11.05.2012.
Mjesto: Poreč

[lang_hr]Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč i Osnovna glaz­be­na ško­la ‘Slavko Zlatić’ orga­ni­zi­ra­ju 3. Dane guda­ča koji će se ovog tjed­na odr­ža­ti u Poreču. Tijekom Dana guda­ča odr­žat će se radi­oni­ce, semi­na­ri i kon­cer­ti. Sva doga­đa­nja se odvi­ja­ti će se u kon­cert­noj dvo­ra­ni Osnovne glaz­be­ne ško­le ‘Slavko Zlatić’, osim kon­cer­ta u uto­rak koji se odr­ža­va u dvo­ra­ni područ­nog odje­la glaz­be­ne ško­le u Vrsaru.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Manifestacija je zapo­če­la u pone­dje­ljak uz Komorni kon­cert uči­te­lja gudač­kih ins­tru­me­na­ta i gos­ti­ju. Danas, 8. svib­nja s počet­kom u 18 sati odr­ža­ti će se Koncert uče­ni­ka Područnog odje­la Vrsar, uče­ni­ka matič­ne ško­le i komor­nog gudač­kog sas­ta­va. U sri­je­du, 9. svib­nja od 14 do 18,30 sati na ras­po­re­du je radi­oni­ca prof. Alenke Zupan na temu ‘Priprema za jav­ni nas­tup’, a u 19 sati odr­ža­ti će se kon­cert uče­ni­ka ško­le i nji­ho­vih gos­ti­ju iz Istarskih glaz­be­nih ško­la i Rijeke. U čet­vr­tak, 10. svib­nja u 19 sati zapo­či­nje kon­cert uče­ni­ka violi­ne i violon­če­la Osnovne glaz­be­ne ško­le ‘Slavko Zlatić’, te uče­ni­ce Karle Šain koja se pri­pre­ma za kla­vir­sko natje­ca­nje ‘Grgošević’.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Posljednjeg dana mani­fes­ta­ci­je, u petak, 11. svib­nja od 10,00 do 12,30 na ras­po­re­du je semi­nar prof. D. Malpere za violi­nis­te i semi­nar prof. D. Jančić za violon­če­lis­te. Za kraj, u 19 sati odr­ža­ti će se kon­cert gudač­kog Tria ‘Bersa’ iz Zagreba.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Ulaz je slo­bo­dan. [/lang_hr]

 

Izvor

Foto