Bruno Krajcar predstavlja DVD

10.10.2012.

Večeras u 20.30 sati u MMC‑u Luka u sklo­pu Glazbenih susre­ta sri­je­dom koji orga­ni­zi­ra Hrvatska glaz­be­na uni­ja Istarske župa­ni­je biti pred­stav­ljen DVD snim­ljen na kon­cer­tu pul­skog glaz­be­ni­ka i skla­da­te­lja Bruna Krajcara “Retrospektiva – 30 godi­na autor­ske glaz­be”, koji je odr­žan 4. svib­nja u INK‑u a na kojem su nas­tu­pi­li broj­ni gos­ti poput Josipe Lisac ili Daniela Načinovića.

 

 

[lang_hr]Uz Krajcara, govo­rit će pro­du­cent kon­cer­ta i novi­nar Daniele Sponza te Boris Plastić iz tvrt­ke Medvid[/lang_hr]