Završen Organum Histriae

27.06.2013.

[lang_hr]U pul­skoj je kate­dra­li u sri­je­du 26.06. odr­žan pos­ljed­nji u nizu kon­ce­ra­ta ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la Organum Histriae. U pros­to­ri­ma kate­dra­le nas­tu­pio je trio koji su čini­li tru­bač Branko Sterpin, pija­nist Joe Kaplowitz te Hrvoje Rupčić na uda­ralj­ka­ma, ina­če poz­nat široj jav­nos­ti kao jed­nog od osni­va­ča popu­lar­nog ben­da Cubismo.

AKA_6145

Repertoar kon­cer­ta sas­to­jao se od kla­sič­nih jazz sklad­bi Billa Evansa, Bennya Golsona, Theloniousa Monka i Kennya Dorhama u aran­žma­ni­ma Joea Kaplowitza. Osim jazz stan­da­ra­da odsvi­ra­na je i jed­na autor­sko dje­lo Joea Kaplowitza pod nazi­vom ”Conch shell Meditation” u kojoj kao uvod u sklad­bu sam Joe svi­ra kori­te­ći se iznim­no veli­kom školjkom.

AKA_6149

S obzi­rom da je fes­ti­val u zna­ku orgu­lja, pija­nis­tič­ke dioni­ce zami­je­nje­ne su onim orgulj­skim pa su posje­ti­te­lji ima­li pri­li­ke čuti jazz izved­be sa pri­zvu­kom kla­si­ke za koji mora­mo reći da nije baš pri­go­dan za ovak­vu vrstu glaz­be no una­toč tome, u ugod­no popu­nje­nom pros­to­ru sa boč­nih stra­na olta­ra gdje su se smjes­ti­li posje­ti­te­lji plje­sak na kra­ju kon­cer­ta i nakon sva­ke sklad­be poka­zu­je da su izvo­đa­či svo­jom pro­fe­si­onal­noš­ću i izbo­rom dije­la uspi­je­li zado­vo­lji­ti slušaoce.[/lang_hr]

AKA_6132

AKA_6157

AKA_6176