JAZZISTRA ORCHESTRA I TAMARA OBROVAC U INK||JAZZISTRA ORCHESTRA E TAMARA OBROVAC NEL TPI

01.04.2014.

[lang_hr]U subo­tu, 5. trav­nja s počet­kom u 20 sati, u Istarskom narod­nom kaza­li­štu – Gradskom kaza­li­štu Pula nas­tu­pit će JazzIstra Orchestra i Tamara Obrovac.[/lang_hr]

[lang_hr]Bit će to prvi ina­ugu­ra­cij­ski kon­cert ovog orkes­tra osno­va­nog na ini­ci­ja­ti­vu Udruge jazz glaz­be­ni­ka Istre – JazzIstra, čija su baza glaz­be­ni­ci koji su stu­di­ra­li na jazz aka­de­mi­ji u Grazu, s namje­rom da oku­pi ponaj­bo­lje mla­de i ško­lo­va­ne istar­ske glaz­be­ni­ke.[/lang_hr]

[lang_hr]Osnovna ide­ja ovog glaz­be­nog doga­đa­nja jest poka­za­ti jav­nos­ti da je Istra kao regi­ja boga­ta kva­li­tet­nim jazz glaz­be­ni­ci­ma koji su se ško­lo­va­li ili se ško­lu­ju na raz­li­či­tim aka­de­mi­ja­ma te rade kao glaz­be­ni­ci pro­fe­si­onal­ci, no uglav­nom izvan nje. Krajnji cilj i želja ovih broj­nih, već afir­mi­ra­nih glaz­be­ni­ka je vra­ti­ti se u Istru i osno­va­ti Istarski jazz ins­ti­tut, odnos­no for­mi­ra­ti pro­fe­si­onal­ni big band u Istri koji će se uz inten­ziv­no glaz­be­no dje­lo­va­nje bavi­ti i edu­ka­ci­jom mla­dih. Namjera je u pro­jekt uklju­či­ti sve istar­ske gra­do­ve uklju­ču­ju­ći i Trst, Kopar i Opatiju.

Ovu ini­ci­ja­ti­vu odlu­či­la je podr­ža­ti istar­ska pje­va­či­ca i skla­da­te­lji­ca Tamara Obrovac i to kroz svo­je gos­to­va­nje na ovom kon­cer­tu u Puli.

JazzIstra Orchestra ansambl je u for­ma­ci­ji kla­sič­nog big ban­da (jazz orkes­tra) kojeg čini 5 sak­so­fo­na, 4 trom­bo­na, 4 tru­be i ritam sek­ci­ja. Trubač i jedan od pokre­ta­ča JazzIstra Orchestra Branko Sterpin, naj­a­vio je kako će na kon­cer­tu biti obra­đe­ni tra­di­ci­onal­ni istar­ski napje­vi: Šete paši(tradicionalni tali­jan­ski ples koji je pos­tao i dije­lom istar­skog fol­k­lo­ra), dva Baluna, Puna je Pula i popu­lar­na La mula de Parenzo.[/lang_hr]

[lang_hr]Prodaja ulaz­ni­ca na bla­gaj­ni INK – Gradskog kaza­li­šta Pula od 9 do 14 sati.

Cijena ulaz­ni­ce je 30 kuna.[/lang_hr]

[lang_it]Sabato, 5 apri­le con ini­zio alle ore 20, nel Teatro Popolare Istriano – Teatro cit­ta­di­no di Pola si esi­bi­ran­no JezzIstra Orchestra e Tamara Obrovac.

Sarà ques­to il pri­mo con­cer­to ina­ugu­ra­to­rio del­la JezzIstra Orchestra cos­ti­tu­ita su ini­zi­ati­va dell’Associazione dei jazz musi­cis­ti dell’Istria, con lo sco­po di radu­na­re i migli­ori e quali­fi­ca­ti giova­ni musi­cis­ti istriani.

L’obiettivo di base del­la mani­fes­ta­zi­one è dimos­tra­re al pub­bli­co che l’Istria possi­ede nume­ro­si jazz musi­cis­ti di qualità che han­no stu­di­ato o stan­no stu­di­an­do pre­sso varie Accademie e lavo­ra­no come musi­cis­ti pro­fe­ssi­onis­ti ma in gene­re all’estero.  L’obiettivo fina­le e il desi­de­rio di ques­ti musi­cis­ti affer­ma­ti è di ritor­na­re in Istria e fon­da­re un’orchestra pro­fe­ssi­ona­le di ques­to tipo.

La can­tan­te e com­po­si­tri­ce istri­ana Tamara Obrovec ha deci­so di sos­te­ne­re ques­ta ini­zi­ati­va attra­ver­so la sua appa­ri­zi­one come ospi­te a ques­to con­cer­to nel TPI.

I bigli­et­ti per il con­cer­to, dal cos­to di 30 kune, si posso­no acqu­is­ta­re dal­le 9 alle 14 ore pre­sso la bigli­et­te­ria del Teatro Popolare Istriano.[/lang_it]

koncerti

 

Izvor

Slika