SUVREMENI ALBEE – UOČI PREMIJERE PREDSTAVE “VIRGINIA WOOLF”

29.09.2014.

[lang_hr]- Dramski tekst “Tko se boji Virginije Woolf?” Edwarda Albeeja, u našem slu­ča­ju skra­ćen na “Virginia Woolf” odu­vi­jek je ins­pi­ra­ci­ja za glu­mač­ke bra­vu­re, a INK-ova pro­duk­ci­ja u reži­ji Damira Zlatara Freya na vrlo je viso­koj svjet­skoj razi­ni, kaza­la je rav­na­te­lji­ca Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula, Gordana Jeromela Kaić na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re povo­dom pre­mi­je­re pred­sta­ve koja će biti odr­ža­na 3. lis­to­pa­da na maloj sce­ni INK‑a.[/lang_hr]

P1070805 (600x450)

[lang_hr]Frey osim reži­je pot­pi­su­je i dra­ma­tur­gi­ju (po pri­je­vo­du Gordane Popović Vujičić), kore­ogra­fi­ju, kos­ti­mo­gra­fi­ju, sce­no­gra­fi­ju i izbor glaz­be. On navo­di da je o pred­sta­vi teško pri­ča­ti pogo­to­vo kada se sve vizi­je i ide­je sat­ka­ne u njoj pos­ta­ve na noge.[/lang_hr]

[lang_hr]- Kada se ovaj tekst poja­vi u živo­tu reda­te­lja to zna­či da je zako­ra­čio u zre­lu dob. Otvoriti ovaj tekst je kao otvo­ri­ti vra­ta na džun­glu – veli­ku, kom­pli­ci­ra­nu, ranji­vu i bol­nu. Prva reak­ci­ja kada pro­či­ta­te taj tekst je želja za sakri­va­njem – da vas ne rani ono­li­ko koli­ko može. U samoj ana­to­mi­ji tek­s­ta bilo je jas­no da će se mora­ti napra­vi­ti pomak da bi se u njoj oči­ta­lo iskus­tvo novog vre­me­na kojeg živi­mo danas. Naime, kao lju­di puno smo više otvo­re­ni­ji pa čak i u samim odno­si­ma i pri­ča­nju o nji­ma. Anatomija ljud­skih odnos­na je pres­traš­na i iskre­no mi nije jas­no zašto se unu­tar­nji život čovje­ka i kako se on odno­si pre­ma dru­gi­ma ne uči u ško­li. Jer ova­ko ni sami ne zna­mo koli­ko s jed­nom sit­ni­com može­mo rani­ti dru­go­ga. Te rane se ne bri­šu i osta­ju u mesu gdje kli­ju, kazao je Frey.[/lang_hr]

[lang_hr]On je dodao i da pred­sta­va pred­stav­lja i jedan dru­gi pro­blem – ona zah­ti­je­va prvok­las­nu glu­mač­ku ekipu.[/lang_hr]

[lang_hr]- Na sre­ću INK mi je omo­gu­ćio ova­ko sjaj­ne glum­ce koji su nadras­li počet­nu ide­ju, mene i auto­ra te tekst pre­tvo­ri­li u život, zaklju­čio je Frey.[/lang_hr]

[lang_hr]U pred­sta­vi glav­ne ulo­ge su ostva­ri­li Nela Kocsis, Aleksandar Bogdanović, Helena Minić i Duško Modrinić, a oni su svi redom pohva­li­li Freyevi vizi­ju i rad na tako zahval­nom tek­s­tu te INK‑u na izvr­s­noj orga­ni­za­ci­ji. Premijera pred­sta­ve na ras­po­re­du je 3. lis­to­pa­da, a repri­ze će igra­ti 4., 5. te 7. i 8. lis­to­pa­da tako­đer u 20 sati.[/lang_hr]

99a8bc8f86 (417x600)

[lang_hr]Tekst i Foto Boris VINCEK[/lang_hr]