“Uzmi me u obzir” – projekt udruge mladih UM S.A.V.E. i Centra za građanske inicijative Poreč

31.10.2014.

[lang_hr]Udruga mla­dih UM S.A.V.E. i Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč u part­ner­stvu pro­vo­de pro­jekt „Uzmi me u obzir“ uz finan­cij­sku pot­po­ru Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog društva.[/lang_hr]

[lang_hr]Ovim pro­jek­tom oja­ča­va­ju se kapa­ci­te­ti udru­ga mla­dih u Poreču kroz tre­ning za trenere/ice o pro­jek­t­nom cik­lu­su i aktiv­nom gra­đans­tvu. Predstavnici/e udru­ga ovih dana putem radi­oni­ca pre­no­se nauče­no poreč­kim srednjoškolcima/kama, kako bi ih se moti­vi­ra­lo i osna­ži­lo da ostva­re svo­je ide­je i potre­be te da ih pro­ve­du u dje­lo putem pro­je­ka­ta.[/lang_hr]

[lang_hr]Učenici i uče­ni­ce svih tre­ćih raz­re­da sred­njih ško­la u Poreču svo­je će pro­jek­te pri­ja­vi­ti na natje­čaj, a naj­bo­lji će dobi­ti pri­li­ku izra­di­ti kom­plet­nu pri­jav­nu doku­men­ta­ci­ju i pri­ja­vi­ti se na natje­ča­je Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva i/ili Grada Poreča. Prijavljeno će biti naj­ma­nje sedam pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga srednjoškolaca/ki koji odgo­va­ra­ju na potre­be koje su mla­di pre­poz­na­li u zajed­ni­ci i nude nači­ne nji­ho­vog rje­ša­va­nja. Zaprimljene pro­jek­t­ne pri­jed­lo­ge oci­je­nit će komi­si­ja koju čine predstavnici/e jav­nih ins­ti­tu­ci­ja zadu­že­nih za mla­de, odnos­no donositelji/ice odlu­ka koje se odno­se na mla­de oso­be u Poreču.[/lang_hr]

Screen Shot 2014-10-31 at 09.47.43

Izvor

Slika