“Zatvaramo!” u duhu Pine Bausch

30.04.2015.

Polaznici radi­oni­ce Scenski pokret Dramskog stu­di­ja INK pod vod­stvom auto­ri­ce i kore­ograf­ki­nje Andree Gotovina sinoć su na Maloj sce­ni Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula odi­gra­li inven­tiv­nu malu pred­sta­vu nazi­va “Zatvaramo!”. Radnja pred­sta­ve smje­šte­na je u noć­ni bar sre­di­nom proš­log sto­lje­ća u koji liko­vi ula­ze jedan po jedan i zauzi­ma­ju svo­ja mjes­ta. Inertnim muškar­ci­ma koji gla­vu nas­la­nja­ju na stol poma­žu aktiv­ne žene koje im smje­šta­ju sto­li­ce da bi se mogli rasko­mo­ti­ti, a sve nauš­trb svo­jih kole­gi­ca koje bez sto­li­ca gube upo­ri­šte i poči­nju tonu­ti. Ubrzo se za igra pre­ki­da i fokus se usmje­ra­va na jedan muško-žen­ski ple­sač­ki par koji zapo­či­nje repe­ti­tiv­nu kore­ogra­fi­ju priv­la­če­nja i odbi­ja­nja. Melankolične pri­če poči­nju se mno­ži­ti, a liko­vi koje glum­ci u ovoj ples­noj never­bal­noj pred­sta­vi igra­ju dobi­va­ju jas­ni­je kon­tu­re, karak­te­re i poseb­nos­ti. Scenografija i nje­ni jed­nos­tav­ni ele­men­ti (sto­lo­vi i sto­li­ce) koris­te se kao upo­ri­šta, paž­lji­vo se pomi­ču da ne budu na putu,a pone­kad pos­ta­ju i nepre­mos­ti­ve bari­je­re. Početna uspa­va­nost i melan­ko­li­ja poma­lo pre­ras­ta u fre­ne­tič­ni ples, a sve zavr­ša­va s goto­vo disko sce­nom zahva­lju­ju­ći zaraz­noj pje­smi “Love Is A Stranger” Eurythmicsa.

zatvaramo1

Plesnoj pred­sta­vi pret­ho­di­lo je čita­nje pisma kore­ogra­fa Israela Galavana povo­dom Svjetskog dana ple­sa koji se sla­vio jučer i u kojem čuve­ni fla­men­co ple­sač navo­di ime­na ple­sa­ča od Michaela Jacksona pre­ko Brucea Leea i malog Jeffa Cohena iz fil­ma “The Goonies” sve do legen­dar­ne Pine Bausch. Upravo je ova poto­nja, a pose­bi­ce nje­na pred­sta­va “Café Müller” pos­lu­ži­la kao ins­pi­ra­ci­ja pred­sta­vi “Zatvaramo!”. Bauschino tra­ga­nje sigur­nos­ti i lju­ba­vi i neo­dus­ta­ja­nje u toj potra­zi una­toč tuzi i zamo­ru koje stvar­ju život­ne pote­ško­će i kon­flik­ti pre­to­či­lo se tako u ovu malu pokaz­nu pred­sta­vu kojom su ple­sa­či i glum­ci Dramskog stu­di­ja INK doka­za­li da iz godi­ne u godi­nu usva­ja­ju sve više zna­nja i vje­šti­na pa čak i u ova­ko “sku­če­nom” okvi­ru uspi­je­va­ju briljirati.

zatvaramo2

Naime, upra­vo je zbog svo­je inhe­rent­ne nepre­ten­ci­oz­nos­ti “Zatvaramo!” tim više dobra pred­sta­va koja bez pro­ble­ma može biti uvr­šte­na u bilo koju kaza­liš­nu fes­ti­val­sku selek­ci­ju. Zasluga je to dugo­go­diš­njeg i inten­ziv­nog rada Andree Gotovine i nje­nog tima uče­ni­ka koji su jučer na sce­ni dali sve od sebe, a to su: Sara Stepanović, Tisa Kliček, Mateja Kurilić, Alma Tognon, Nataša Veselinović, Melisa Kamenčić, Miriam Hichri, Dora Brkarić, Patrik Lazić, Filip Lugarić, Filip Josip Turk i Damir Lampe. Kostimografiju i sce­no­gra­fi­ju pot­pi­su­je Desanka Janković dok je obli­ko­va­telj svje­tla Dario Družeta. Repriza pred­sta­ve na pro­gra­mu je veče­ras, 30. trav­nja u 20 sati.

zatvaramo3

Tekst Boris VINCEK

Foto