Predstavljen projekt „Jačanje uključivanja civilnog društva i građana/ki u kreiranju javnih politika u Istri“

24.07.2015.

Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč u part­ner­stvu sa Zelenom Istrom i Labin Art Expressom od 1. srp­nja pro­vo­di pro­jekt „Jačanje uklju­či­va­nja civil­nog druš­tva i građana/ki u kre­ira­nje jav­nih poli­ti­ka u Istri“. Projekt će tra­ja­ti 18 mje­se­ci, a bit će usmje­ren pove­ća­nju tran­s­pa­rent­nos­ti i demo­kra­tič­nos­ti, odnos­no jača­nju dobrog uprav­lja­nja na razi­ni lokal­ne i regi­onal­ne samo­upra­ve u Istri.

Screen Shot 2015-07-24 at 09.49.12

Da je ovaj pro­jekt potre­ban poka­zu­je izvješ­će Državne revi­zi­je pre­ma kojem je Istarska župa­ni­ja u 2013. godi­ni pre­ko mili­jun i pol kuna dodi­je­li­la udru­ga­ma bez pro­ve­de­nog natje­ča­ja, što je pro­tiv­no odred­ba­ma Zakona o udru­ga­ma. Osim toga, Županija nije na svo­jim mrež­nim stra­ni­ca­ma obja­vi­la infor­ma­ci­je o dodi­je­lje­nim dona­ci­ja­ma, uz popis korisnika/ica i visi­nu izno­sa dona­ci­ja, a na što je obve­zu­je Zakon o pra­vu na pris­tup informacijama.

Ujedno, rezul­ta­ti proš­lo­go­diš­njeg GONG-ovog istra­ži­va­nja LOTUS za 2014. poka­zu­ju da je Istarska župa­ni­ja s indek­som tran­s­pa­rent­nos­ti od sve­ga 6,18 na niskom 12. mjes­tu od 19 hrvat­skih županija.

“Zabrinjava poda­tak o 13 izra­zi­to i 14 netran­s­pa­rent­nih opći­na – 27 od ukup­no 31 opći­ne. Čak 80 pos­to opći­na u župa­ni­ji ne zado­vo­lja­va ni mini­mal­ne stan­dar­de tran­s­pa­rent­nos­ti, a ovaj trend se neće pro­mi­je­ni­ti bez većeg anga­žma­na građana/ki” – rekao je Goran Matić iz Zelene Istre. Matić se osvr­nuo i na sta­nje civil­nog druš­tva u Istri te je rekao da je ono sla­bo pove­za­no i neza­in­te­re­si­ra­no za teme zago­va­ra­nja veće tran­s­pa­rent­nos­ti i dobrog upravljanja.

“Razlozi za ovo su, dobrim dije­lom, nez­na­nje i ovis­nost o pro­ra­čun­skim sred­stvi­ma jedi­ni­ca lokal­ne samo­upra­ve, dok se u stvar­nos­ti zago­va­rač­ke udru­ge stav­lja­ju na ‘crne lis­te’. S dru­ge stra­ne, građani/ke su sla­bo upoz­na­ti sa svo­jim pra­vi­ma, medi­ji su oslab­lje­ni i dove­de­ni na razi­nu stra­nač­kog oglas­ni­ka, orga­ni­za­ci­je civil­nog druš­tva nema­ju kapa­ci­te­te, inte­re­sa ni moguć­nos­ti za neza­vis­no dje­lo­va­nje. U Istri se oni­ma koji se suprot­sta­ve vla­da­ju­ći­ma pri­je­ti gubit­kom pos­la ili finan­cij­skim gubi­ci­ma” – ust­vr­dio je Matić koji sma­tra da ovak­vo sta­nje pru­ža pogod­ne uvje­te za korup­ci­ju i kli­jen­te­li­zam te je u suprot­nos­ti s nezas­lu­že­nim ugle­dom Istarske župa­ni­je kao napredne.

Kao pri­mje­re zabri­nja­va­ju­ćeg sta­nja u Istri Matić je naveo i pro­jek­te Istrapedia te Istra Inspirit.

“Ovo su, pre­ma medij­skim napi­si­ma, pro­jek­ti udru­ga koje su regis­tri­ra­li službenici/ce Županije, a koji se finan­ci­ra­ju župa­nij­skim nov­cem. Radi se o zlo­upo­tre­bi služ­be­nog polo­ža­ja i zlo­upo­tre­bi jav­nih resur­sa te pogo­do­va­nju odre­đe­noj gru­pi što sva­ka­ko nije dobro uprav­lja­nje i zbog tak­vih i slič­nih aktiv­nos­ti se sve udru­ge gle­da­ju kroz nega­tiv­nu sli­ku” – istak­nuo je Matić.

Iz ovih je raz­lo­ga važ­no pove­ća­ti broj orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva koje se bave dobrim uprav­lja­njem u Istri, a što se želi pos­ti­ći pro­jek­tom „Jačanje uklju­či­va­nja civil­nog druš­tva i građana/ki u kre­ira­nje jav­nih poli­ti­ka u Istri“.

“Jedna od pro­jek­t­nih aktiv­nos­ti odno­si na podi­za­nje razi­ne inte­re­sa, zna­nja i kom­pe­ten­ci­ja čla­ni­ca te poten­ci­jal­nih čla­ni­ca Civilne plat­for­me Istre (CPI) kroz edu­ka­tiv­ne aktiv­nos­ti” – objas­ni­la je Nataša Vajagić iz Centra za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč koji je tako­đer dio CPI-ja, plat­for­me za demo­kra­ti­za­ci­ju živo­ta u Istri i Hrvatskoj.

“Druge aktiv­nos­ti veza­ne su za zago­va­ra­nje za pove­ća­nje tran­s­pa­rent­nos­ti rada, odnos­no dobrog uprav­lja­nja jav­ne upra­ve te pove­ća­nje sudje­lo­va­nja predstavnika/ica udru­ga u pro­ce­su dono­še­nja odlu­ka kroz istra­ži­va­nja, ana­li­ze, sas­tan­ke ili jav­ne akci­je” – rek­la je Vajagić te naj­a­vi­la i izra­du ana­li­ze razvi­je­nos­ti civil­nog druš­tva u Istri.

“Jedan od cilje­va pro­jek­ta je i demo­kra­ti­za­ci­ja rada Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva, odnos­no pro­ce­sa ime­no­va­nja tije­la uprav­lja­nja kako bi se one­mo­gu­ći­lo uprav­lja­nje Zakladom, a time i udru­ga­ma po poli­tič­koj lini­ji. Važno je reći da se civil­no druš­tvo budi i da je svjes­no da samo surad­njom i među­sob­nom soli­dar­noš­ću mogu radi­ti na druš­tve­nim pro­mje­na­ma” – zaklju­či­la je Vajagić.

Projekt vri­je­dan 512.790 kn finan­cij­ski je podr­žan iz fon­do­va zema­lja Europskog gos­po­dar­skog pros­to­ra i Kraljevine Norveške pre­ko Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­no­ga društva.

Izvor