Okrugli stol s udrugama o problematikama predfinanciranja i/ili sufinanciranja EU projekata

08.05.2017.

U sklo­pu Europskog tjed­na 2017. koji orga­ni­zi­ra Europe Direct Informacijski cen­tar Pula, Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva orga­ni­zi­rat će Okrugli stol sa udru­ga­ma o pro­ble­ma­ti­ka­ma pred­fi­nan­ci­ra­nja i/ili sufi­nan­ci­ra­nja EU pro­je­ka­ta. Okrugli stol će biti odr­žan u uto­rak, 9. svib­nja, u 12 sati u pros­to­ru Centra za EU i među­na­rod­nu surad­nju, na adre­si Riva 8, Pula (pri­zem­lje desno).

Okrugli_stol_pred_i_sufinanciranje_EU

Na okru­glom sto­lu ras­prav­ljat će se o pro­ble­mi­ma s koji­ma se udru­ge susre­ću pri­li­kom pro­ved­be EU pro­je­ka­ta, s foku­som na pro­ble­ma­ti­ku sufi­nan­ci­ra­nja i pred­fi­nan­ci­ra­nja. Cilj koje­mu se želi pri­do­ni­je­ti jest poti­ca­nje udru­ga na pri­jav­lji­va­nje na natje­ča­je EU pro­gra­ma i fon­do­va, poti­ca­nje onih koji­ma su sred­stva već odo­bre­na da se jav­lja­ju na natje­ča­je za sufi­nan­ci­ra­nje i pred­fi­nan­ci­ra­nje te da se udru­ga­ma u Istarskoj župa­ni­ji pru­ži podr­ška u tak­vim pri­ja­va­ma. Osim toga, zaključ­ci okru­glog sto­la te potre­be koje udru­ge detek­ti­ra­ju i izra­ze pri­li­kom ras­pra­ve, slu­žit će Zakladi u pro­miš­lja­nju novih poten­ci­jal­nih fon­do­va i nji­ho­va pro­gra­mi­ra­nja. Okrugli stol će uklju­či­ti i pred­stav­lja­nje pos­to­je­ćih natje­ča­ja za pred­fi­nan­ci­ra­nje i sufi­nan­ci­ra­nje EU pro­je­ka­ta, a neke od udru­ga koji­ma su sred­stva odo­bre­na pred­sta­vit će svo­ja iskustva.

Priredio B. V.