„PSJ LAB – Pazi što jedeš laboratorij“ u Pićnu

15.05.2017.

Dugogodišnji pro­jekt Etnografskog muze­ja Istre „Pazi što jedeš“ ove godi­ne uvo­di još jed­nu novost u svom edu­ka­tiv­nom dje­lu. „PSJ LAB – Pazi što jedeš labo­ra­to­rij“ je edu­ka­tiv­ni dio pro­jek­ta s ciljem doku­men­ta­ci­je zna­nja i vje­šti­na pri­pre­me tra­di­cij­skih jela. Namijenjen prvens­tve­no stu­den­ti­ma etno­lo­gi­je i kul­tur­ne antro­po­lo­gi­je koji će u Centru za nema­te­ri­jal­nu kul­tu­ru Istre u Pićnu poha­đa­ti teorij­ski i prak­tič­ni dio edu­ka­ci­je. S obzi­rom na to da je ovo­go­diš­nja, sed­ma edi­ci­ja pro­jek­ta pod nazi­vom „Znanje i okus“ posve­će­na pre­no­še­nju zna­nja pri­pre­ma­nja namir­ni­ca i oču­va­nju oku­sa, putem teorij­skog i prak­tič­nog dije­la labo­ra­to­ri­ja stu­den­ti će doku­men­ti­ra­ti zna­nje i vje­šti­ne lokal­nog sta­nov­niš­tva u pri­pre­mi tra­di­cij­skih jela. Te će fotografije/snimke biti dio doku­men­ta­ci­je CENKI-ja, a široj jav­nos­ti će biti dos­tup­na putem web stra­ni­ce pro­jek­ta te pred­stav­lje­ne na mani­fes­ta­ci­ji 20. – 22. lis­to­pa­da 2017. godi­ne u Puli.

PSJ LAB fejs-3 (1)„PSJ LAB“ je nas­tao u surad­nji s Odsjekom etno­lo­gi­je i kul­tur­ne antro­po­lo­gi­je Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti vođe­ni prof. dr.sc. Tihanom Rubić s Odsjeka etno­lo­gi­je i kul­tur­ne antro­po­lo­gi­je prvog dana će se bavi­ti teorij­skim dije­lom; pos­lu­šat će pre­da­va­nja o tra­di­cij­skoj pre­hra­ni Istre te sni­ma­nju i mon­ta­ži fil­mo­va. U uto­rak, 16. svib­nja kre­nut će na teren u oko­li­cu Pićna gdje će sni­ma­ti pri­pre­ma tra­di­cij­ske tjes­te­ni­ne – plju­kan­ci, fuži i rafi­oli. Studenti će se oku­ša­ti i u samoj pri­pre­mi tjes­te­ni­ne. Zadnji dan Laboratorija isko­ris­ti će za raz­gle­da­va­nje Pićna i Pazina te dogo­vo­ra za slje­de­ći Laboratorij.

Voditeljica pro­jek­ta „Pazi što jedeš“ je viša kus­to­si­ca Tanja Kocković Zaborski, a struč­ne surad­ni­ce na PSJ LAB‑u su Nikolina Rusac i Elis Baćac iz Etnografskog muze­ja Istre.

Projekt je ostva­ren uz pomoć Istarske župa­ni­je Odjela za kul­tu­ru i Ministarstva kulture.

Izvor