Potpisani ugovori sa dobitnicima građanskih akcija „Naš doprinos zajednici“

31.07.2017.

U raz­dob­lju od 14. trav­nja do 15. svib­nja 2017. godi­ne bio je ras­pi­san natje­čaj za gra­đan­ske akci­je „Naš dopri­nos zajed­ni­ci“ Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva. Isti je bio ras­pi­san za pet župa­ni­ja: Istarska, Primorsko- goran­ska, Karlovačka, Sisačko-mos­la­vač­ka i Krapinsko-zagor­ska. Na ovaj natje­čaj mogle su se pri­ja­vi­ti gra­đan­ske akci­je koji­ma se želi rije­ši­ti kon­kre­tan pro­blem u lokal­noj zajed­ni­ci te na taj način pove­ća­ti kva­li­te­ta živo­ta građana.

Odluka o finan­ci­ra­nju akci­ja done­se­na je u lip­nju 2017. godi­ne te je istom odo­bre­no finan­ci­ra­nje za ukup­no 17 gra­đan­skih akci­ja u izno­su od 162.358,41 kune. Potpisivanje ugo­vo­ra odr­ža­no je tije­kom mje­se­ca srp­nja. Financirat će se ukup­no po četi­ri gra­đan­ske akci­je u Istarskoj, Primorsko-goran­skoj i Sisačko-mos­la­vač­koj župa­ni­ji te pet gra­đan­skih akci­ja u Karlovačkoj županiji.

Dobitnici finan­cij­skih pot­po­ra su:

logo_zaklada_istarske_zupanije•          Dom za sta­ri­je oso­be Alfredo Štiglić, Pula – gra­đan­ska akci­ja „Agathin vrt“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Ronilački klub Meduza, Pula – gra­đan­ska akci­ja „Smeće u vre­će – more to neće“ u izno­su od 7.448,41 kuna

•          Veliki mali čovjek, Pazin – gra­đan­ska akci­ja „Vaterpolo tur­nir – Zarečki krov 2017.“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Udruga za pro­mi­ca­nje kul­tu­re živ­lje­nje i vri­jed­nos­ti civil­nog druš­tva “Kontakt”, Pula – gra­đan­ska akci­ja „Korak ispred – vodič kroz vir­tu­al­ni svi­jet za rodi­te­lje 21. Stoljeća“ u izno­su od 9.300,00 kuna

•          Udruga sli­je­pih Karlovačke župa­ni­je, Karlovac – gra­đan­ska akci­ja            „Put ka samos­tal­nom kora­ku sli­je­pih“ u izno­su od 9.610,00 kuna

•          Odred Izviđača „Spider“, Duga Resa – gra­đan­ska akci­ja „Jesen u sigur­nim boja­ma“  u izno­su od 9.500,00 kuna

•          Matica umi­rov­lje­ni­ka Duga Resa, Duga Resa – gra­đan­ska akci­ja „Sve gene­ra­ci­je pod jed­nim kro­vom“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Udruga hrvat­skih voj­nih inva­li­da Domovinskog rata Karlovac, Karlovac – gra­đan­ska akci­ja „Gradimo radi pri­la­za“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin – gra­đan­ska akci­ja „Trim 4 free“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Savez udru­ga Molekula, Rijeka – gra­đan­ska akci­ja „Zadružna Kružna“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Društvo “Naša dje­ca” Opatija, Opatija – gra­đan­ska akci­ja „Lovranska mapa dje­čjih sadr­ža­ja“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Centar za reha­bi­li­ta­ci­ju Fortica, Kraljevica – gra­đan­ska akci­ja „Ljeto s volon­te­ri­ma“ u izno­su od 9.100,00 kuna

•          Foliot – Centar za dje­cu i mla­de, Matulji          – gra­đan­ska akci­ja „Imam jedan pri­jed­log“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Zavičajni klub Joševica, Glina – gra­đan­ska akci­ja „Uređenje dje­čjeg igra­li­šta“ u izno­su od 10.000,00 kuna

•          Atletski klub „Novljanska gru­pa atle­ti­ča­ra“, Novska – gra­đan­ska akci­ja „Humanitarna utr­ka povo­dom obi­lje­ža­va­nja Dana zdra­vih doj­ki „Novska za nju““ u izno­su od           9.950,00 kuna

•          Interpretacijski cen­tar bašti­ne Banovine, Glina – gra­đan­ska akci­ja „Biljna ban­ka Banovine „ u izno­su od 7.450,00 kuna

•          Zavičajni klub Skela, Glina – gra­đan­ska akci­ja „Uređenje druš­tve­nog doma“ u izno­su od 10.000,00 kuna

Aktivnosti koje će se finan­ci­ra­ti putem ovog natje­ča­ja su šaro­li­ke pa će se tako na podru­čju Istarske župa­ni­je ure­di­ti oko­liš Doma za sta­ri­je oso­be Alfredo Štiglić u Puli, odr­žat će se eko akci­ja čiš­će­nja pod­mor­ja u sklo­pu koje će gra­đa­ni očis­ti­ti pod­mo­rje na dvi­je pla­že u Puli, odr­žat će se vater­po­lo tur­nir, pro­ves­ti kam­pa­nja sagle­da­va­nja i podi­za­nja razi­ne zna­nja rodi­te­lja kako bi odr­ža­li korak s razvo­jem novih IK teh­no­lo­gi­ja te upu­ti­li dje­cu na nji­ho­vo pra­vil­no i sigur­no korištenje.

U Karlovačkoj župa­ni­ji će se u Gradu Karlovcu pos­ta­vi­ti tak­til­ne sta­ze na pros­to­ru Autobusnog kolo­dvo­ra Karlovac u cilju lak­še ori­jen­ta­ci­je, jed­nos­tav­ni­jeg kre­ta­nja i veće sigur­nos­ti sli­je­pih i sla­bo­vid­nih oso­ba, ure­dit će se pros­to­ri udru­ge za kori­šte­nje od stra­ne osta­lih gra­đa­na, u gra­du Duga Resa će se kroz igru obo­ja­ti kri­tič­ne toč­ke u pro­me­tu Grada radi veće sigur­nos­ti u pro­me­tu, osim toga izra­dit će se fit­ness na otvo­re­nom za sve gra­đa­ne Ogulina.

U Primorsko-goran­skoj župa­ni­ji, u Općini Lovran izra­dit će se mapa dje­čjih sadr­ža­ja a sam pri­jed­log izgle­da mape izra­dit će dje­ca na kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma. U Rijeci će se odr­ža­ti među­ge­ne­ra­cij­ske druš­tve­ne aktiv­nos­ti, glaz­be­ni pro­gram, izlož­ba slika/radova/rukotvorina čla­no­va i koris­ni­ka Udruge te će se osli­ka­ti dio Kružne uli­ce i obno­vi­ti sim­bo­lič­ki pje­šač­ki pri­je­laz. Osim toga odr­žat će se likov­no – kre­ativ­ne radi­oni­ce, kupa­nje u moru i aktiv­nos­ti na pla­ži te odlas­ci u grad­sku knjiž­ni­cu i zajed­nič­ko čita­nje koris­ni­ka Centra za reha­bi­li­ta­ci­ju „Fortica“ i volon­te­ra. U Matuljima će se orga­ni­zi­ra­ti anke­ti­ra­nje dje­ce, mla­dih, odras­lih i umi­rov­lje­nih oso­ba o kva­li­te­ti živo­ta u lokal­noj zajed­ni­ci, izno­še­nju sta­vo­va i potre­ba te mogu­ćih rje­še­nja za odre­đe­ne nedos­tat­ke i probleme.

U Sisačko-mos­la­vač­koj župa­ni­ji, u Novskoj, odr­žat će se huma­ni­tar­na utr­ka za dje­cu i odras­le s ciljem pro­mo­ci­je tje­les­ne aktiv­nos­ti kao jed­ne od ključ­nih fak­to­ra u pre­ven­ci­ji nas­tan­ka raka doj­ke i osta­lih malig­nih boles­ti, osim toga, ure­di­ti će se jed­no igra­li­šte za dje­cu i obno­vi­ti druš­tve­ni dom, odr­žat će se pre­zen­ta­ci­ja s ciljem osvje­šta­va­nja važ­nos­ti ute­me­lje­nja Biljne ban­ke, pro­vest će se izra­da gre­di­ca za sje­men­ski vrt, sija­nje sje­me­nja za fond ban­ke te jav­na raz­mje­na sjemenja.

Priredio B. V.