Izložba fanzina u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

05.06.2019.

Otvorenje izlož­be fan­zi­na kojom će se pred­sta­vi­ti rado­vi nas­ta­li na radi­oni­ci ŠPUD Print Zine 2019 bit će odr­ža­no, u petak, 7. lip­nja u 20.30 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

Radionica ŠPUD Print Zine 2019 rezul­tat je surad­nje udru­ge Prostor urba­ne kul­tu­re iz Fažane te pul­ske Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na. Cilj radi­oni­ce bio je uče­ni­ke upoz­na­ti s fan­zin­skim obli­kom neza­vis­nog izda­vaš­tva kao meto­de slo­bod­nog i kre­ativ­nog izra­ža­va­nja koji koris­ti raz­ne medi­je i formate.

Voditelji radi­oni­ce bili su Oleg Morović, gra­fič­ki dizaj­ner te pred­sjed­nik udru­ge Prostor urba­ne kul­tu­re te sli­kar i gra­fi­čar Denis Sardoz, vodi­telj Grafičkog odje­la Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli. Na radi­oni­ci su sudje­lo­va­li uče­ni­ci tre­ćeg raz­re­da, koji će se u petak pred­sta­vi­ti s nas­ta­lim fan­zi­ni­ma. Osim goto­vih fan­zi­na, na izlož­bi će biti pri­ka­za­ni i raz­ni mate­ri­ja­li nas­ta­li u pro­ce­su, kao i arhiv neza­vis­nih publi­ka­ci­ja Fanzinoteka.

Prostor urba­ne kul­tu­re nami­je­njen je aktiv­nom pro­vo­đe­nju slo­bod­nog vre­me­na i oživ­lja­va­nju kul­tur­no-umjet­nič­ke sce­ne u Fažani kon­ti­nu­ira­nim kul­tur­nim pro­gra­mi­ma  poput film­skih pro­jek­ci­ja, izlož­bi, kon­ce­ra­ta, edu­ka­tiv­nih radi­oni­ca i predavanja.

Organizaciju pro­gra­ma finan­cij­ski su podr­ža­li Ministarstvo kul­tu­re RH i Istarska županija.

Priredio B. V.