Promocija novog albuma Dogme „Nemir“ na 66. Puli

18.07.2019.

Svoj peti album po redu nazi­va „Nemir“ pul­ska gru­pa Dogma će pro­mo­vi­ra­ti u sklo­pu Pulskog film­skog fes­ti­va­la, u čet­vr­tak, 18 srp­nja u 23.30 sati, u Circolu.

Kako je na kon­fe­ren­ci­ji za medi­je rekao fron­t­man gru­pe, Sandro Pettener, album se sas­to­ji od 11 pje­sa­ma i oku­pio je mno­ge gos­te – Sašu Antića iz TBF‑a, vokal­ne sku­pi­ne Cantus Populi i Nešpula, Branka Sterpina na tru­bi, Luku Žužića na trom­bo­nu, repe­ra Akona, Tehno Vikinge, Carlosa Fagina i Maju Griparić iz Čvegera, a veći­na će im se pri­dru­ži­ti i na koncertu.

Saša Antić nije sti­gao na press kon­fe­ren­ci­ju ali je pos­lao pisme­nu izja­vu u kojoj kaže kako je riječ o sjaj­noj i zabav­noj glaz­be­noj surad­nji. „Ovo je već naša tre­ća surad­nja s Dogmom i straš­no me vese­li“, sto­ji u izjavi.

Dogma pos­to­ji od 1995. godi­ne, a ovaj je kon­cert pok­lon gra­du, Puležanima i Festivalu, rekao je Pettener. Album izla­zi u ruj­nu a sni­man je na više loka­ci­ja, većim dje­lom u pul­skom stu­di­ju Partizan. Perica Šuran sni­mao je naj­vi­še mate­ri­ja­la, a nešto je sni­mao i Marijan Jelenić iz Nole. Omot je radi­la Kristina Kalčić Brajković iz stu­di­ja KKA.

Kako je naj­a­vio Tonči Pavlinović koji je u Dogmi na bub­nje­vi­ma, sutraš­nji kon­cert tra­ja­ti će oko 1,45 minu­ta i na nje­mu će uz devet pje­sma s novog albu­ma izves­ti i sta­re hitove.

Priredio B. V.