JU Pula Film festival najavljuje novu mrežnu filmsku radionicu za djecu – ”Crta, crtež, crtić”

15.01.2021.

U sklo­pu poprat­nog mrež­nog pro­gra­ma Kina Valli, KinoVizije, otvo­re­ne su pri­ja­ve za novu bes­plat­nu mrež­nu radi­oni­cu stop ani­ma­ci­je pod vod­stvom pul­skog ilus­tra­to­ra Vibora Juhasa. Cjelokupna radi­oni­ca odvi­jat će se putem Zoom plat­for­me i za sudje­lo­va­nje je potreb­no ras­po­la­ga­ti raču­na­lom ili lap­to­pom s web kame­rom, mikro­fo­nom i sta­bil­nom inter­net­skom vezom, a polaz­ni­ci sami iza­bi­ru teh­ni­ku i alat kojim će se koris­ti­ti (crta­nje na papi­ru, kolaž, photoshop).

Prvi tje­dan radi­oni­ce nami­je­njen je osmiš­lja­va­nju liko­va, poza, ani­ma­ci­ja i izra­de poza­di­ne, dok se u dru­gom tjed­nu paž­nja posve­ću­je osmiš­lja­va­nju i ani­mi­ra­nju gega – duho­vi­tog  izne­nad­nog efek­ta kojim se usva­ja­ju osno­ve ani­ma­ci­je; anti­ci­pa­ci­ja, akci­ja, reak­ci­ja, tem­pi­ra­nje i ritam. Po zavr­šet­ku, sva­ki će polaz­nik izra­di­ti autor­ski ani­mi­ra­ni skeč od pet­na­es­tak seg­me­na­ta u tra­ja­nju od dese­tak sekun­di čime će sav­la­da­ti ani­ma­ci­ju liko­va kla­sič­nim sti­lom ani­ma­ci­je – kadar po kadar i na taj način ste­ći teorij­sko i prak­tič­no zna­nje da i u buduć­nos­ti može izra­di­ti vlas­ti­ti film teh­ni­kom stop animacije.

Radionica će se odr­ža­va­ti od 25. siječ­nja do 5. velja­če rad­nim danom od 17 do 19 sati, a pri­ja­ve se zapri­ma­ju do 21. siječ­nja, odnos­no do ispu­nje­nja mak­si­mal­nog bro­ja sudi­oni­ka (15 mjes­ta). Ukoliko se iska­že dodat­ni inte­res, uvr­stit će se i dodat­ne radi­oni­ce u nared­nom ter­mi­nu. Dobrodošli su svi mali­ša­ni u dobi od 10 do 14 godi­na želj­ni novih sadr­ža­ja i uzbud­lji­vih film­skih podvi­ga. Za uspješ­nu pri­ja­vu potreb­no je dos­ta­vi­ti ime i pre­zi­me polaz­ni­ka, datum rođe­nja te kon­takt poda­ci roditelja/staratelja (ime, pre­zi­me, e‑mail, tele­fon) putem e‑pošte: prijava@pulafilmfestival.hr, a na istu je adre­su mogu­će zatra­ži­ti dodat­ne informacije.

Priredio B. V.