„Ludilo u dvoje“ prva ovogodišnja premijera u Istarskom narodnom kazalištu

03.02.2021.

Prva ovo­go­diš­nja pro­duk­ci­ja Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula, „Ludilo u dvo­je“ Eugenea Ionescoa bit će izve­de­na u petak, 5. velja­če u 20 sati.

Medijima se na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re uvod­nom rije­či obra­ti­la rav­na­te­lji­ca Gordana Jeromela Kaić, zatim reda­telj i glu­mac Luka Mihovilović, glu­mi­ca Lara Živolić te Denis Butorac koji pot­pi­su­je foto­gra­fi­ju, nas­lov­ni­cu knji­ži­ce i plakat.

Dramski tekst Eugenea Ionescoa „Delire a deux… A tant qu’on veut“, iste godi­ne kad je napi­san, 1962., pos­tav­ljen je u Studio des Champs-Elysee u Parizu. U Hrvatsku sti­že dese­tak godi­na kas­ni­je i nakon toga pos­tav­ljen tek u neko­li­ko kazališta.

Na našu sce­nu, ovaj ogled­ni pri­mjer teatra apsur­da, savr­še­no se uklo­pio u kon­tekst današ­njeg vre­me­na i okol­nos­ti u koji­ma živi­mo. Izolacija kao oda­bir ili kao pošti­va­nje neči­jih nared­bi? Kolektivna soli­dar­na svi­jest ili sebi­čluk? „Ludilo u dvo­je“ je pot­pu­ni spek­takl, komič­na far­sa u kojoj se sve uru­ša­va u nelo­gič­nos­ti i besmis­lu iz kojeg se išči­ta­va realan, apa­ti­čan svi­jet okre­nut proš­los­ti u kojem živi­mo bez osje­ća­ja za dru­go­ga i potre­bi za pre­živ­lja­va­njem bez ikak­vog višeg cilja. Predstavu je reži­rao Luka Mihovilović, koji igra zajed­no s glu­mi­com Larom Živolić. Reprize su na pro­gra­mu 6., 8., 9. i 10. veljače.

Priredio B. V.