Otvorena grupna izložba “Time past in time present” u Linzu

09.09.2021.

Grupna izlož­ba “Time past in time pre­sent” na kojoj je pored sedam aus­trij­skih svo­je rado­ve izlo­ži­lo i pet doma­ćih umjet­ni­ka: Hassan Abdelghani, Igor Zirojević, Alen i Nenad Sinkauz te Vladislav Knežević otvo­re­na je u uto­rak, 7. ruj­na u Galeriji Maerz u Linzu. Riječ je o pro­jek­tu hrvat­sko- aus­trij­ske kul­tur­ne surad­nje izme­đu pul­ske gale­ri­je Makina i Galerije Maerz iz Linza s ini­ci­ja­ti­vom uspos­tav­lja­nja dugo­roč­nih kul­tur­nih veza.

Prema kon­cep­tu Paole Orlić koja je izlož­bu kuri­ra­la, dva­na­est umjet­ni­ka pred­sta­vi­lo je svo­ja dje­la na temu nesi­gur­nos­ti i neiz­vjes­nos­ti sje­ća­nja podjed­na­ko kao subjek­tiv­ne kate­go­ri­je “uspo­me­na” iz sfe­re “intim­nog” te “memo­ri­je” kao druš­tve­no-poli­tič­kog konstrukta.

U punoj gale­ri­ji Maerz u Linzu koju odne­dav­no vodi novi četve­ro­čla­ni umjet­nič­ki savjet i u čijem je man­da­tu ovo prva među­na­rod­na surad­nja, sinoć su uz aus­trij­ske umjet­ni­ke Elisu Andessner, Isu Riedl, Sarah Decristoforo, Petru Fohringer, Stefana Mittleböck-Jungwirtha, Otta Saxingera i Lea Schatzla pri­sut­ni bili Hassan Abdelghani i Igor Zirojević iz Pule, dok su Alen I Nenad Sinkauz i Vladislav Knežević bili spri­je­če­ni u dola­sku. Nakon uvod­nog obra­ća­nja vodi­te­lja Galerije Maerz g. Rainera Nöbauer-Kammerera o izlož­bi je govo­ri­la kus­to­si­ca Paola Orlić.

Naglašavajući izme­đu osta­log da je ovaj među­na­rod­ni pro­jekt pri­je sve­ga rezul­tat neza­vis­nih ini­ci­ja­ti­va poje­di­na­ca među koji­ma tre­ba istak­nu­ti Hassana Abdelghanija u ulo­zi vodi­te­lja Galerije Makina u Puli, zahva­li­la je aus­trij­skim kole­ga­ma na ugod­noj pro­fe­si­onal­noj surad­nji i sprem­nos­ti da pro­jekt kul­tur­nih raz­mje­na na rela­ci­ji Linz-Pula zaži­vi dugo­roč­no. Djelujući dugi niz godi­na uspr­kos iznim­no skrom­nom finan­cij­skom okvi­ru, Pulska Galerija Makina gene­ri­ra poseb­no vibrant­nu i pozi­tiv­nu koz­mo­po­lit­sku atmo­sfe­ru umjet­nič­kih susre­ta sto­ga ovu prvu u nizu surad­nji Galerije Makina i Galerije Maerz u vidu kuri­ra­nog grup­nog izlož­be­nog pro­jek­ta aus­trij­skih i hrvat­skih auto­ra raz­li­či­tih inte­re­sa, pro­fi­la te u raz­li­či­tim medi­ji­ma tre­ba poseb­no apos­tro­fi­ra­ti kao svje­tli pri­mjer dobre prak­se kul­tur­nog pre­ga­laš­tva. S obzi­rom na činje­ni­cu da dio Austrijskih umjet­ni­ka koji su sinoć izlo­ži­li svo­je rado­ve na ovoj grup­noj izlož­bi dola­zi iz Future Lab‑a Ars Electronice koja se veče­ras otva­ra, Pulski auto­ri bit će ujed­no i gos­ti ovog reno­mi­ra­nog festivala.

Izložba “Time Past in Time Present” u Galeriji Maerz u Linzu, Austriji osta­je otvo­re­na do 15. lis­to­pa­da nakon čega će na pro­lje­će sli­je­de­će godi­ne biti pred­stav­lje­na i u Puli.

Priredio B. V.