Otvorena Radiona Re-Geppetto u Rojcu – prva popravljaona u Istri

06.09.2021.

Svečano je otvo­re­na Radiona Re-Geppetto – novi pros­tor u Društvenom cen­tru Rojc u kojem gra­đa­ni mogu bes­plat­no popra­vi­ti pred­me­te i ure­đa­je po „ura­di sam“ prin­ci­pu. Prije otva­ra­nja odr­ža­la se cje­lod­nev­na akci­ja ure­đe­nja mura­la i ula­za u Radionu gdje su vri­jed­ne volon­ter­ke i volon­te­ri pomo­gli u čiš­će­nju, far­ba­nju zido­va, stru­ga­nju i gle­ta­nju, a sve kako bi zajed­no ople­me­ni­li novi pros­tor. Vizual mura­la osmis­li­li su i osli­ka­va­ju mla­di talen­ti­ra­ni umjet­ni­ci Mateo Žufić i Katarina Memedović.

Na otva­ra­nju je vodi­telj radi­one Marko Grbac Knapić pred­sta­vio kon­cept radi­one. Vlasnici pok­va­re­nih i ošte­će­nih pred­me­ta mogu u radi­oni pro­na­ći raz­ne vrste ala­ta koje se obič­no ne ispla­ti kupo­va­ti. Svim zain­te­re­si­ra­ni­ma je na ras­po­la­ga­nju i podr­ška maj­sto­ra – vodi­te­lja radi­one koji može pomo­ći u rje­ša­va­nju kva­ro­va koje ne zna­ju otklo­ni­ti sami. Dobrodošli su i volon­te­ri koji posje­du­ju raz­ne vje­šti­ne poput elek­tri­ča­ra, sto­la­ra, kro­ja­ča i sl. koji su sprem­ni svo­je zna­nje jed­nom tjed­no ili mje­seč­no pre­ni­je­ti koris­ni­ci­ma putem “repa­ir caf­fe” pro­gra­ma. Za sada je rad­no vri­je­me pone­djelj­kom, sri­je­dom i pet­kom od 8 do 16 sati te utor­kom od 12 do 20 sati.

Irena Burba je pred­sta­vi­la pro­gram Radione u sklo­pu kojeg gra­đa­ne oče­ku­ju bes­plat­ne radi­oni­ce vje­šti­na kao i raz­ne jav­ne akci­je od bike/skate repa­ir doga­đa­ja do saj­mo­va raz­mje­ne bez nova­ca. U pla­nu su radi­oni­ce izra­de shab­by chic namje­šta­ja, kom­pos­te­ra, ver­ti­kal­nog vrta, pri­rod­ne koz­me­ti­ke zatim radi­oni­ce sito­ti­ska, šiva­nja i krpa­nja te ponov­ne upo­ra­be otpa­da na kre­ati­van način. Planiraju i broj­ne jav­ne akci­je ure­đe­nja okuć­ni­ce Rojca te izra­de opre­me kao što su klu­pe, koše­vi za otpa­di dr.

Osim pro­mi­ca­nja odr­ži­vih obra­za­ca potroš­nje, ovak­ve „radi­one ‑poprav­lja­one” nas­to­je izgra­di­ti snaž­ni­je i otpor­ni­je zajed­ni­ce. To su druš­tve­no uklju­či­va mjes­ta, s volon­te­ri­ma i raz­li­či­tim koris­ni­ci­ma svih dob­nih sku­pi­na koji među­sob­no dije­le zna­nja i vje­šti­ne, od šiva­nja do lem­lje­nja. Kroz inte­rak­ci­ju izme­đu volon­te­ra i lju­di koji dono­se stva­ri koji­ma je potre­ban popra­vak, u pro­ces se ugra­đu­je i obra­zo­va­nje. Popravak se uvi­jek obav­lja zajed­no s vlas­ni­kom koji gle­da i uči, jer je cilj osna­ži­ti lju­de da se osje­ća­ju sigur­ni­je u poprav­lja­nju vlas­ti­tih stvari.

Ovakvim pris­tu­pom ošte­će­nim pred­me­ti­ma koji bi ina­če pos­ta­li otpad, koris­ni­ci šte­de novac, pro­du­žu­ju vijek tra­ja­nja pred­me­ta, sma­nju­ju nas­ta­nak otpa­da, a lokal­na zajed­ni­ca aktiv­no sudje­lu­je u uspos­ta­vi odr­ži­ve kruž­ne eko­no­mi­je. Potrošački stil živo­ta navi­kao nas je da i kod kućan­skih ure­đa­ja, namje­šta­ja i dru­gih pred­me­ta više ni ne raču­na­mo na dugo­roč­nost pro­izvo­da već nakon prvog kva­ra ili ošte­će­nja baca­mo pred­me­te koji pos­ta­ju otpad. Cilj je osvi­jes­ti­ti gra­đa­ne da je za sva­ki pro­izvod utro­še­no jako puno resur­sa, ener­gi­je, rada i baca­nje mora biti zad­nja opcija.

Pula 2.9.2021. Rojc – radi­oni­ca – otvo­re­nje – Re-Geppetto Snimio: Dejan STIFANIC

Dodatne infor­ma­ci­je o Radioni Re-Geppetto gra­đa­ni mogu naći na face­bo­ok stra­ni­ci te web stra­ni­ci www.zelena-istra.hr.

Projekt “ROJC: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo” pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu s Gradom Pula-Pola i udru­ga­ma Zelena Istra, Čarobnjakov šešir i Merlin, a sufi­nan­ci­ra­la ga je Europska Unija iz Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fonda.

Priredio B. V.