Akcija Zelene Istre i Radione Re-Geppetto proglašena najboljom u Europi

20.06.2022.

U okvi­ru Europskog tjed­na sma­nje­nja otpa­da (EWWR) 9. lip­nja dodi­je­lje­ne su nagra­de za naj­is­tak­nu­ti­je akci­je orga­ni­zi­ra­ne tije­kom proš­lo­go­diš­nje kam­pa­nje. Ceremonija dodje­le nagra­da, koja se odr­ža­la uži­vo i onli­ne u Bruxellesu, oku­pi­la je broj­ne sudi­oni­ke, uklju­ču­ju­ći i mno­go EWWR koor­di­na­to­ra i orga­ni­za­to­ra akcija.

U kate­go­ri­ji udruga/NVO pobjed­nik je akci­ja „Radiona Re-Geppetto – kruž­ne zajed­ni­ce i umjet­nost” koju je pro­ve­la Udruga Zelena Istra iz Hrvatske. Dvije dru­go­pla­si­ra­ne akci­je su kaFsimo, koju su pro­ve­li InCOMmOn iz Grčke te Solidarity Toyshop “Toys’ Factory”, Zaklade Mar de Niebla iz Španjolske. Žiri je izme­đu 12 400 akci­ja iz 30 europ­skih zema­lja nomi­ni­rao 60 te ih ocje­nji­vao na teme­lju spe­ci­fič­nih kri­te­ri­ja (vid­lji­vost i komu­ni­ka­cij­ski aspek­ti; kva­li­te­ta sadr­ža­ja; ori­gi­nal­nost i ins­pi­ra­tiv­nost; traj­ni uči­nak i odr­ži­vost) u tri kategorije.

Virginijus Sinkevičius, europ­ski povje­re­nik za oko­liš, oce­ane i ribar­stvo, Françoise Bonnet, glav­ni taj­nik ACR+ i Tjisse Stelpstra, čla­ni­ca Europskog odbo­ra regi­ja i Vijeća pokra­ji­ne Drenthe (Nizozemska) otvo­ri­li su sve­ča­nost dodje­le nagra­da i pro­gla­si­li pobjed­ni­ke te im uru­či­li tro­fe­je i certifikate.

„U sklo­pu akci­je orga­ni­zi­ra­li smo  kre­ativ­nu radi­oni­ca redi­zaj­na tek­s­ti­la s pul­skom dizaj­ne­ri­com Ivanom Tomić na kojoj su gra­đa­ni mogli nauči­ti koris­ti­ti sta­ri tek­s­til i pre­obli­ko­va­ti ga u nešto novo. U surad­nji s Radio Rojcem odr­ža­na je i radio deba­ta „Angažirana umjet­nost kao plat­for­ma za podi­za­nje svi­jes­ti i zamiš­lja­nje odr­ži­vi­je buduć­nos­ti“ u kojoj su gos­to­va­li Slavica Marin kon­cep­tu­la­na umjet­ni­ca koja se bavi tema­ma eko­lo­gi­je i kon­zu­me­riz­ma te Vedran Štimac – ilus­tra­tor, ulič­ni umjet­nik i akti­vist. Mjesto više tra­ži­lo se i za kre­ativ­nu radi­oni­cu izra­de naki­ta od otpad­nog mate­ri­ja­la s poz­na­tom aka­dem­skom sli­ka­ri­com Mirnom Sišul. Kraj naše akci­je obi­lje­ži­li smo sve­ča­nim otvo­re­njem mura­la ispred Repair Cafea Re-Geppetto kojeg su izra­di­li mla­di pul­ski umjet­ni­ci Mateo Žufić i Katarina Memedović – mural se nado­ve­zu­je na pri­ču o maj­sto­ru Geppettu i Pinocchiju te pred­stav­lja kita iz isto­ime­ne pri­če naprav­lje­nog u ste­am punk sti­lu s recik­li­ra­nim ele­men­ti­ma koji pro­mi­ču 4R prin­ci­pe. Našim aktiv­nos­ti­ma smo htje­li pro­mo­vi­ra­ti važ­nost kruž­nih zajed­ni­ca i umjet­nos­ti, koja poma­že kre­ira­ti i pro­mo­vi­ra­ti ide­je koje pro­mi­ču odr­ži­vu i otpor­nu zajed­ni­cu – kažu Irena Burba i Marko Grbac Knapić koji sto­je iza ide­je same akci­je. Dodaju i da su izra­zi­to ponos­ni na ovu nagra­du kojom su dobi­li na veli­koj među­na­rod­noj vid­lji­vos­ti Radione Re-Geppetto i Udruge Zelena Istra te se nada­ju novim ide­ja­ma, pri­li­ka­ma i budu­ćim projektima.

Priredio B. V.